Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017

Kvalitetsregisterkonferensen 2017 vänder sig i första hand till dig som arbetar med och är intresserad av kvalitetsregisters utveckling.

Anmälan

Vårt seminarieprogram innehåller seminarier kring utveckling av kvalitetsregister, dess utmaningar och möjligheter samt plenarsessioner där fokus är kvalitetsregistren som en integrerad del i ett nationellt system för kunskapsstyrning och kvalitetsregister i en digitaliserad värld med patienten som partner.

På vårt mötestorg finns information, inspiration och diskussion! Här finns Nationella Kvalitetsregister som visar presentationsytor, utdataportaler, guider, moduler och tekniska lösningar. Du träffar representanter för Registercentrumorganisationer, Kansliet för Nationella Kvalitetsregister och Socialstyrelsen som berättar vilken hjälp de kan erbjuda.

Program:

Registrering och fika

Klockan 09.00-10.00

Plenum

Klockan 10.00-11.30 Moderator: Lisa Kirsebom

 • Agneta Karlsson, statssekreterare socialdepartementet, ordförande styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister
 • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län, ordförande projektgruppen Framtidens kvalitetsregister och för sjukvårdshuvudmännens styrgrupp för kunskapsstyrning
 • Lena Insulander, vårdpolitisk utredare Diabetesförbundet och Ove Puisto, ordförande STROKE-Riksförbundet
 • Måns Belfrage, chefläkare Capio S:t Görans sjukhus och Anna Zerne, verksamhetsutvecklare inom kvalitet S:t Görans sjukhus
 • Marie Lawrence, ansvarig för Kansliet för Nationella Kvalitetsregister,

Lunch och mötesplats med registertorg, information, inspiration och diskussion

Klockan 11.30- 12.40

Parallella seminarier

Klockan 12.40-13.20

1) Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Systematiskt förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregisterbaserade nätverk kan utveckla innehållet i och användningen av kvalitetsregister. Vi beskriver vår översättning av den amerikanska lärandenätverksmetodiken (Learning Networks) till svenska förhållanden och hur olika intressenters perspektiv för ett kvalitetsregister då integreras och ger bättre kliniska resultat, högre livskvalitet, mer vetenskapliga artiklar och en bättre IT-infrastruktur.

 • Peter Kammerlind, Registercentrum sydost, Christina Peterson, Registercentrum sydost/ Jönköping University, Martin Rejler, Vinnvård Fellow, Medicin- och geriatrikkliniken Eksjö, Anna Trinks, Registercentrum sydost, Registerhållare Senior alert, Maria Johansson, Registercentrum sydost, Anna-Maria Norén, Habiliteringscentrum Jönköping

2) Nyheter och uppdateringar från registerservice på Socialstyrelsen

Nyheter och förändringar i hälsodataregistren, vad är under utveckling framöver? Så kan Socialstyrelsen hjälpa till med samkörningar mellan kvalitetsregister och hälsodataregistren, exempel och diskussion.

 • Anna Dovärn, Socialstyrelsen och Erik Wahlström, Socialstyrelsen

3) Trygg hela vägen med 1177 - gemensamma strukturer för utfalls- och upplevelsemått

SKL driver ett projekt där alla gravida i Sverige via 1177 Vårdguidens e-tjänster ska kunna besvara en enkät om sina upplevelser av mödra- och förlossningsvården. I projektet Graviditetsenkäten ingår Graviditetsregistret, Bristningsregistret och Nationell patientenkät samt patienter och profession. På vilket sätt underlättar 1177 arbetet med enkäten? Hur kan andra kvalitetsregister bättre använda tjänster på 1177? Seminariet diskuterar behov och lösningar på kort och lång sikt.

 • Björn Hultgren, Kansliet Nationella Kvalitetsregister, Olof Stephansson, Graviditetsregistret, Hans Lindkvist, QRC, Martin Midböe, SKL

4) Hur kvalitetsregister kan användas för effektivare prevention

Kvalitetsregister har mycket data som ännu bättre kan användas för att förbättra vårdprocesser och patienthälsa. Möjligheterna är många och här diskuterar vi hur data som återfinns i registren kan användas i preventivt arbete. Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) berättar hur de arbetat med att tillgängliggöra data för innovation, kvalitetsuppföljning samt forskning om bättre cancerprevention. Senior alert visar hur resultat stimulerar till verksamheternas kvalitetsuppföljning av vårdprevention och huvudmännens patientsäkerhet.

 • Patrik Holmqvist, projektledare UCR, Joakim Dillner, Center för Cervixcancerprevention, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm, Björn Strander, Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg, Kicki Malmsten, Senior alert, Qulturum Region Jönköpings län

Parallella seminarier

Klockan 13.35-14.15

5) Vilken effekt får nya dataskyddsförordningen GDPR på registren?

Den 25 maj 2018 träder en ny europeisk dataskyddsförordning i kraft. En viktig fråga är vilka konsekvenser dataskyddsförordningen får för den befintliga regleringen i patientdatalagen, exempelvis förordningens högre krav på samtycke. Vad kommer gälla där? Enligt dataskyddsförordningen utgör transparens (öppenhet) en grundläggande princip. Vad innebär det i praktiken för registren? Mer individualiserad information? Ska dataskyddskonsekvensbedömningar utföras, och hur ofta?
Vid seminariet diskuteras dessa frågor. Vi tar upp även mer generella krav på kvalitetsregister med anledning av dataskyddsförordningen samt andra aktuella registerförfattningar som berör registren, t.ex. förslaget till ny forskningsdatalag.

 • Manólis Nymark, jurist kansliet Nationell Kvalitetsregister SKL

6) Var och hur ska vi visa kvalitetsdata på webben?

Alla kvalitetsregister brottas med frågan hur data och resultat skall visas dels för de egna användarna, dels för en bredare publik. Hur ska vi tänka framöver kring användarnas olika behov, egna visningsytor och gemensamma webbplatser? På vilket sätt kan Vården i siffror bidra till en målgruppsanpassad återrapportering?

 • Fredrik Westander, SKL/Vården i siffror, Pär Stattin, Nationella Prostacancerregistret, Gabriel Granåsen, Gyn-Opregistret, Emma Vintemo, SKL/Vården i siffror.

7) Kvalitetsregistren i den nya strukturen för kunskapsstyrning

Som en fördjupning av förmiddagens plenar får du vet mer om det nya systemet med kunskapsstyrning. Framöver skapas såväl regionala som nationella programområden med experter inom sjukdomsspecifika områden (19 st) och samverkansgrupper med experter på tvärgående områden som exempelvis kvalitetsregister, läkemedel och patientsäkerhet. Mycket lärdom har tagits från det nationellt gemensamma arbetet inom cancervården. Målsättningen är att utarbeta arbetssätt för att få en mer jämlik vård av hög kvalitet utifrån den kunskap som finns. Vad innebär detta för registren? Ställ frågor, kom med förslag och tankar! 

 • Marie Lawrence, ansvarig för Kansliet Nationella Kvalitetsregister, Mats Bojestig, hälso- sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län, ordförande projektgruppen Framtidens kvalitetsregister och för huvudmännens styrgrupp för kunskapsstyrning

8) Att få bort dubbeldokumentation

Seminarium om pågående arbete för att undvika dubbeldokumentation inom flera områden och leveranser. Diskussion om problem och lösningar utifrån både registers och vårdgivares perspektiv.

 • Staffan Winter, Kansliet Nationella Kvalitetsregister, Britt-Marie Horttana, Kansliet Nationella Kvalitetsregister SKL, Marina Lundquist och Ylva Ståhl, Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats (EMQ), Peter Back, Landstinget i Dalarna.

Fika och mötesplats med registertorg, information, inspiration och diskussion

Klockan 14.15-15.00

Plenum

Klockan 15.00-16.30 Moderator Lisa Kirsebom

 • Peter Siljerud, entreprenör, omvärldsanalytiker och framtidsforskare.
 • Anders Bengtsson, chef Enheten för indikatorbaserade utvärderingar, Socialstyrelsen, Anders Sylvan, Landstingsdirektör Västerbottens läns landsting, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län, ordförande projektgruppen Framtidens kvalitetsregister och för sjukvårdshuvudmännens styrgrupp för kunskapsstyrning, Marie Lawrence, ansvarig för Kansliet för Nationella Kvalitetsregister,

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!