4 april 2018

Ökad läkemedelsuppföljning via Nationella Kvalitetsregister

På uppdrag av Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en förstudie avseende förutsättningar för ökad uppföljning av läkemedelsanvändning i kvalitetsregister genomförts. Förstudiens resultat har nu återrapporterats till berörda parter som underlag för ett fortsatt arbete.

- Det är tydligt att kvalitetsregistren adresserar ett stort behov av att vårdgivarna tillgängliggör sin läkemedelsinformation via den nationellt gemensamma infrastrukturen, säger Björn Hultgren, IT-strateg på SKL.

Förstudie - förutsättningar ökad läkemedelsuppföljning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!