10 oktober 2016

Ansluta till Vården i siffror och 1177

En teknisk infrastruktur för att förenkla redovisning av indikatorer som visar vårdkvalitet samt förändringar av kvalitet över tiden har tagits fram.

Indikatorer tillgängliggörs från källsystemen, till exempel kvalitetsregister, hälsodataregister från Socialstyrelsen, regionala databaser med mera, på ett standardiserat sätt.  Indikatorerna tillgängliggörs för olika system/applikationer som vill visa upp kvalitetsdata. Till exempel på Vården i siffror som visar data för ledning och styrning av svensk hälso- och sjukvård eller 1177.se som visar data för patienter och invånare.

Ansluta till Vården i siffror och 1177

En kvalitetsindikator består av:

  1. Indikatorbeskrivning; förklarande texter, namnet på indikatorn, information om felkällor, källhänvisning med mera. Indikatorbeskrivningar samlas i Kvalitetsindikatorkatalogen. Förenklat kan en indikatorbeskrivning ses som ett “recept” på hur mätresultat för kvalitetsindikatorn skall beräknas och en beskrivning av vad mätresultatet visar.
  2. Mätresultat, inklusive information om vilken enhet som står för mätresultatet – ett landsting, ett sjukhus eller en enhet/mottagning. Mätresultatet skickas genom tjänst på Nationella tjänsteplattformen.

Den tekniska infrastrukturen innefattar:

  • En kvalitetsindikatorkatalog där beskrivningar av respektive indikator samlas.

Kvalitetsindikatorkatalogen och en fullständig förteckning över innehållet

  • En teknisk beskrivning av hur informationsutbytet ska ske avseende resultatet och vilken enhet/nivå resultatet avser. Detta beskrivs i så kallade tjänstekontrakt.

Kontrakt för kvalitetsrapportering

Se bild nedan

Arkitekturbild över den tekniska infrastrukturen

Målet med kvalitetsindikator-rapporteringen är att förenkla 

  1. För register och databaser som vill tillgängliggöra mått och resultat, och att detta då kan ske på ett gemensamt standardiserat sätt för olika så kallade konsumenter som vill läsa in dessa mått och resultat.
  2. För konsumerande system, som tex 1177.se, verktyget Vården i siffror, regionala utdatamiljöer, som då likaledes kan hämta data från en mängd olika register på ett standardiserat sätt.

Har du frågor?

Den tekiska infrastrukturen består av två delar. Kvalitetsindikatorkatalogen och Tjänstekontrakten. För frågor om om den tekniska infrastrukturen generellt och Kvalitetsindikatorkatalogen kontakta Emma Vintemon.

För anslutning till Tjänstekontrakt kontaktas Inera. Här kan du se hur processen ser ut för att ansluta en producent eller konsument till aktuellt tjänstekontrakt.

Anslutning till Tjänsteplattformen, Inera

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!