24 oktober 2016

Visa mått och resultat

Har du en indikator som du tycker borde visas på Vården i siffror? Vården i siffror är en webbplats där en mängd kvalitetsindikatorer inom svensk hälso- och sjukvård presenteras.

Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att skapa ökad transparens och diskussion kring kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. Förhoppningen är att en ökad transparens i sin tur ska leda till högre kvalitet och mer förbättringsarbete i vården.

Hur kan jag visa indikatorer i vården i siffror?

Att visa indikatorer i Vården i siffror går till så här:

  • Det första steget är att göra en bedömning av om indikatorn tillför något nytt på området och om den kan driva kvalitetsutveckling.
  • Indikatorer som stödjer en dialog kring kvalitetsförbättring är särskilt relevanta. Viktiga aktörer som hjälper till med urvalet av indikatorer till Vården i siffror är Landstingen, Kvalitetsregistren, Socialstyrelsen, Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning och Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Den indikator som ska ingå i Vården i siffror beskrivs i ett indikatorbibliotek som innehåller all information om indikatorn, men ingen data. Källan tillsammans med SKL ansvarar för beskrivningen av indikatorn. Denna information är sedan öppen för olika system att hämta hem och publicera. I indikatorbiblioteket beskrivs indikatorernas täljare, nämnare, målpopulation, täckningsgradsberäkning, felkällor, case-mixproblematik, med mera. Informationen om indikatorn kopplas sedan automatiskt ihop med aktuell data via så kallade tjänstekontrakt. För mer information kontakta Nationell kundservice på Inera.

Nationell kundservice, Inera

Vilka krav ställs på indikatorer på Vården i siffror?

  • Indikatorn ska vara mätbar och väl definierad. Indikatorn ska hålla en viss kvalitet vad avser underliggande data. Det ska också finnas en utvecklad beskrivning av indikatorn och varför denna indikator är av intresse.
  • Indikatorn ska så långt det är möjligt stödja en värderande tolkning; det vill säga att man ska veta om det är bra eller dåligt att ha ett högt eller lågt värde.
  • Det ska vara möjligt för huvudmän och hälso- och sjukvården att kunna påverka sitt utfall.
  • Både resultatmått och processmått kan visas. Processmått ska avse åtgärder i hälso- och sjukvården som bedöms ha en stark påverkan på resultatet för patienten.
  • Indikatorn kan vara nationell eller komma från en regional källa. Det vill säga, visa ett regionalt mått som publiceras regionalt.

Tillgängliggöra mått och resultat

Att tillgängliggöra indikatorer kan enkelt uttryckt delas in i två steg:

1. Välja ut, beskriva och registrera indikatorer.

2. Implementera tjänstekontrakt och koppla upp sitt system mot nationella tjänsteplattformen.

Vad kostar det att tillgängliggöra indikatorer?

Kostnaden varierar för olika datakällor. Kostnaderna består av:

  • Tid för val av indikatorer och indikatorbeskrivningar. Dialog och diskussion med verksamheter och vårdgivare.
  • Teknisk utveckling för implementation av tjänstekontrakt i datakällan, samt anslutning till nationell tjänsteplattform.

Vid behov erbjuder Inera tekniskt anslutningsstöd till fastpris.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!