13 juni 2019

Ansökningsprocess inför 2020

Här finns den information som är aktuell om ansökningsprocess
och medelstilldelning inför 2020.

Hur ansöker man?

Redovisningar och ansökningar ska lämnas i det vanliga ansökningssystemet.

Ansökningssystem

Övergripande tidplan

 • 16 juni
  Inlämning av Q2-redovisningen. Frågor kan ställas till Stödfunktionen till och med fredag
  14 juni klockan 15.00.
 • 9 september
  Ansökan inför 2020 och Årsrapporten för 2018 lämnas in.
  Anvisningar för detta skickas ut före semestrarna.
 • September - oktober
  Expertgruppen fastställer sitt förslag till bedömning och fördelning av medel
 • 21 - 22 november
  Samverkansgruppen möts och fastställer bedömningar och fördelning av medel till registren. Detta är sedan beslutsunderlag till Ledningsfunktionen.
 • 10 december
  Ledningsfunktionen fattar det slutgiltiga beslutet om medelstilldelning 2019.

Den 4 juni hölls ett öppet Skype-möte för samtliga kvalitetsregister med tema "Ansöknings- och redovisningsprocessen 2019".

För att svara på frågor deltog Karin Göransson från kansliet samt Ingmar Näslund, ordförande i Expertgruppen. Här är den presentation som visades (PDF).

Frågor och svar

Det pågår en dialog angående ersättning från kommunerna för de register som används där. Ska denna ersättning redovisas som extern finansiering?
Ja.

Vem tillsätter medlemmarna i expertgruppen?
Samverkansgruppen för kvalitetsregister.

Ska register med certifieringsgrad 1 fylla i kriterier för kandidatnivå, certifieringsnivå 3 och 2?
Ja, samtliga kriterier ska redovisas. Ett register med exempelvis certifieringsnivå 2 redovisar således kriterierna för kandidatnivå, certifieringsnivå 3 och 2.

I Steg 3, Datakvalitet, fråga 4. Vad menas med "Informationsspecifikation"?Informationsspecifikationen beskriver registrets variabler samt de inklusions- och exklusionskriterier som är bestämda runt dessa. Allt kodas enligt Nationellt fackspråk och Nationell informationsstruktur så att underlaget kan användas för programmering av automatiserad datainsamling.
Dokumentet utgör inte en handbok men väl en fullödig specifikation över vad ett register har för informationsbehov vid ett givet tillfälle, dokumentet måste versionshanteras för att spegla förändringar i registret.

Vi har missat beställning av täckningsgrader för 2018, hinner inte få till 16e kan jag komplettera med denna info senare?
Ja, det går bra. Glöm inte beskriva trend och hänvisa till de grunddata man har och redovisa tidigare år. Samt ange att den uppgiften kommer senare.

Delregister som ska lämna uppgifter - ska de redovisa allting på samma sätt?
Ja, så en heltäckande bedömning ska kunna göras även av dem.

Vi har specialistvård och primärvård, är detta delregister?
Nej.

Är det möjligt att lägga ut ett årshjul enligt det ni visade initialt men även våren 2020 på hemsidan
Ja, vi lägger ut de tider vi idag känner till.

Hur kontrolleras Registercentras arbete?
Även RC lämnar in ansökan om medel varje år samt verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Är det något ytterligare vi behöver tänka på inför Q2?
Ja. Om ni gör hänvisningar till andra dokument; årsrapport, verksamhetsberättelse osv, så ska hänvisningarna vara mycket tydliga.
Skriv vilket dokument som avses (namn), vilken sida samt ange tabellnummer eller stycke som hänvisningen gäller.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!