27 april 2020

Ansökningsprocess inför 2021

Här finns den information som är aktuell om rapportering, ansökningsprocess och medelstilldelning inför 2021.

Hur ansöker man?

Redovisningar och ansökningar ska lämnas i det vanliga ansökningssystemet.

Ansökningssystem

Övergripande tidplan 2020

 • 7 september
  Redovisningen av Q2 för Nationella Kvalitetsregister flyttas fram från den 14 juni till den 7 september och redovisas i samband med Q4. Detta med anledning av den rådande situationen inom hälso- och sjukvården på grund av Covid-19. Frågor kan ställas till Stödfunktionen till och med fredag den 4 september klockan 15.00.

  Ansökan inför 2021 och Årsrapporten för 2020 lämnas in. Anvisningar skickas ut före semestrarna.
 • September - oktober
  Expertgruppen fastställer sitt förslag till bedömning och fördelning av medel
 • 19 - 20 november
  Samverkansgruppen möts och fastställer bedömningar och fördelning av medel till registren. Detta är sedan beslutsunderlag till Ledningsfunktionen.
 • 10 december
  Ledningsfunktionen fattar det slutgiltiga beslutet om medelstilldelning inför 2021.

Frågor och svar

Några register får ersättning från kommunerna för de register som används där. Ska denna ersättning redovisas som extern finansiering?
Ja.

Vem tillsätter medlemmarna i expertgruppen?
Samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

Ska register med certifieringsgrad 1 fylla i kriterier för kandidatnivå, certifieringsnivå 3 och 2?
Ja, samtliga kriterier ska redovisas. Ett register med exempelvis certifieringsnivå 2 redovisar således kriterierna för kandidatnivå, certifieringsnivå 3 och 2.

I Steg 3, Datakvalitet, fråga 4. Vad menas med "Informationsspecifikation"?Informationsspecifikationen beskriver registrets variabler samt de inklusions- och exklusionskriterier som är bestämda runt dessa. Allt kodas enligt Nationellt fackspråk och Nationell informationsstruktur så att underlaget kan användas för programmering av automatiserad datainsamling.
Dokumentet utgör inte en handbok men väl en fullödig specifikation över vad ett register har för informationsbehov vid ett givet tillfälle, dokumentet måste versionshanteras för att spegla förändringar i registret.

Delregister som ska lämna uppgifter - ska de redovisa allting på samma sätt?
Ja, så en heltäckande bedömning ska kunna göras även av dem.

Vi har specialistvård och primärvård, är det delregister?
Nej.

Hur kontrolleras Registercentrums arbete?
Även Registercentrum lämnar in ansökan om medel varje år samt verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!