12 december 2016

Certifieringsnivåer

Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har fastställt att registren ska delas in i certifieringsnivåer.

Nivåerna visar registrens utveckling och de kan därmed ge en helhetsbild av registrens förutsättningar. Det finns fyra certifieringsnivåer och de är tänkta som en signal om åt vilket håll registerutvecklingen strävar. Här listar vi kraven för de olika certifieringsnivåerna:

Registerkandidatnivå

 • Hög relevans som Nationellt Kvalitetsregister, enligt expertgruppens bedömning
 • Förankring i vård och omsorg med god geografisk spridning, t.ex. via specialistföreningar och nationella nätverk.
 • Beskrivning av hur registret samarbetar med patient/brukarföreningar.
 • Utsedd registerhållare och styrgupp.
 • Godkännande av en centralt personuppgiftsansvarig myndighet.
 • Godkänd plan för registrets design.
 • En plan för att få tillgång till nödvändig kompetens.

Ytterligare krav för nivå 3

 • Färdig möjlighet för registrering/datainsamling.
 • Möjlighet till att ta ut statistik centralt.
 • Godkänd analys och återkoppling av registerdata (nya: plan för).
 • Påbörjat arbetet med funktioner för utdata till deltagande enheter.
 • Utformning av registret enligt nationella standarder.

Ytterligare krav för nivå 2

 • Hög täckningsgrad utifrån aktuell patientgrupp.
 • Online återkoppling till verksamheter som stödjer förbättringsarbete.
 • Öppen redovisning av data, med identifierbara enheter, i årsrapporter och annan rapportering.
 • Generellt bedömas skapa goda förutsättningar för verksamheternas systematiska förbättringsarbete och uppvisa exempel på att registret används aktivt för förbättringsarbete.
 • Ha identifierat vilka mått som är särskilt viktiga för att indikera god kvalitet inom området.
 • Innehålla patientrapporterade mått.
 • Ha identifierat förbättringsområden och/eller målnivåer utifrån bearbetade data.
 • Använts aktivt för forskning.

Ytterligare krav för nivå 1

 • Kopplar till relevanta evidensbaserade riktlinjer och deltar i ev riktlinjearbete och uppföljning av riktlinjer.
 • Bidrar med data till Öppna Jämförelser.
 • Har kartlagt sin täckningsgrad med hjälp av andra datakällor.
 • Har information om resultat riktad till patienter tillgänglig på webben.
 • Kan uppvisa förbättrade resultat inom vården.
 • Används aktivt för forskning och innovation och forskningsprojekt baserat på registerdata har erhållit forskningsfinansiering i nationell eller internationell konkurrens.
 • Gör användarundersökning hos verksamheterna.
 • Bedöms av expertgruppen som ett avancerat Nationella Kvalitetsregister inom alla områden.
 • Har validerat registerdatas kvalitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!