1 februari 2016

Medelstilldelning

De övergripande principerna för medelstilldelning är relevans, design, kompetens och analys.

Relevans

Registrets relevans för god vård i ett nationellt perspektiv: problemets allvarlighetsgrad, volym, kostnader samt behov av kvalitetsuppföljning och kvalitetsförbättring inom berört område.

Design

Registrets möjlighet att generera relevant information som kan återföras till sjukvården med kvalitetshöjning som sannolik effekt: design (uppläggning, innehåll, arbetssätt), förankring, process- och resultatmått, täckningsgrad.

Kompetens

Registerhållarens och övriga sökandes kompetens och nationella förankring vad gäller att driva ett aktuellt kvalitetsregister.

Analys/återkoppling

Analyser, rapportering, öppenhet och återföring av kunskap till sjukvården samt registrens betydelse för kliniskt förbättringsarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!