14 augusti 2016

Styrning av kvalitetsregister

Varje Nationellt Kvalitetsregister ska ha en registerhållare och en styrgrupp. Det finns två sätt att forma styrningen av ett Nationellt Kvalitetsregister.

Det går antingen till så att registerhållaren startar registret och sedan skapar en styrgrupp, eller så bildas en styrgrupp och en av medlemmarna utses till registerhållare. Registerhållaren behöver inte vara ordförande i styrgruppen.

Nationella Kvalitetsregister utser inte registerhållare eller styrgrupp och har ingen egen roll i den utnämningsprocessen. Däremot ska en styrgrupp för ett Nationellt Kvalitetsregister ha en geografisk och kompetensmässig spridning, samt en förankring i professionella föreningar, för att få ekonomisk ersättning från beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

Ekonomiskt stöd

När beslut tas om att ett register ska få stöd från beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister görs en bedömning utifrån fyra kriterier: relevans, design, kompetens och analys/återkoppling.

Under kriteriet kompetens bedöms registerhållarens och styrgruppens kompetens vad gäller att driva ett kvalitetsregister. Registerhållarens profil och styrgruppens sammansättning är alltså av stor betydelse för medelstilldelningen.

Det är den myndighet som är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för det Nationella Kvalitetsregistret som ger ramarna åt registerhållaren och styrgruppen. Nationella Kvalitetsregister rekommenderar att det finns ett uppdragsavtal mellan parterna där registerhållaren och styrgruppens mandat framgår tydligt.

När beslut har fattats om att register beviljats medel är det registret CPUA som ska rekvirera medeln. Pengar som inte förbrukas under året ska flyttas till kommande år. Beslutsgruppen anser att overheadkostnader inte ska tas ut.

Byte av registerhållare

När ett register byter registerhållare ska det anmälas via e-post till kansliet:

kvalitetsregister@skl.se

Anmälan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter till ny registerhållare
  • Registerhållarens placering och huvudman

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!