26 april 2018

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen ska framförallt vara en sammanfattning av registrets arbete under det gångna året och kommer att ha en central roll i uppföljningen av registrens anslag.

Verksamhetsberättelsen ska levereras i pdf-format och bifogas i ansökningssystemet.

Den ska innehålla följande avsnitt och ordningen kan anpassas. Om en rubrik inte är relevant återges rubriken ändå med en kort kommentar. Ytterligare avsnitt/rubriker kan ingå.

 • Styrgrupp och registerhållare
 • Databasen – ändringar av variabler och inmatning
 • Databasen – ändring av utdata och rapporter
 • Hemsidan
 • Samverkan med andra nationella kvalitetsregister
 • Samverkan med patient-/brukarföreningar
 • Internationella samarbeten
 • Forskningsaktivitet under året:
  beviljade datautlämnanden för forskning, påbörjade forskningsprojekt, vetenskapliga publikationer, abstrakt (mots) vid medicinska konferenser.
 • Kommunikationsinsatser, aktiviteter inom ramen för finansieringen.
  (Föredragningar, presentationer av registret, seminarier, utbildningar, resultatredovisningar för professionella organisationer m.m.).
 • Övriga aktiviteter under året (under separata rubriker t.ex. Utvecklingsprojekt XX)
 • Planer för kommande år
 • Anslutning och anslutningsgrad
 • Täckningsgrad
 • Validering av datakvalitet
 • Datakvalitet och missing data
 • Sammanfattande kommentar om ekonomi
 • Redovisning av ekonomi:
  resultat- och balansräkning inklusive relevanta kommentarer till olika poster, andra inkomstkällor än nationellt anslag (inklusive avgifter för användare), attesträtt, hur granskning av räkenskaper skett.

Sammanläggningsregister med delregister måste tydligt beskriva denna struktur. Vilka delar och vilka aktiviteter är gemensamma och vilka är separata? Hur ser utvecklingstakten ut för olika delar? Om ekonomin separeras mellan olika delar i registret redovisas detta. Om ledningen för registrets olika delar är åtskilda bör en verksamhetsberättelse upprättas för varje delregister.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!