27 november 2017

Informera patienter

Här listar vi krav på information som måste lämnas till patienterna före registrering. Du hittar också förslag och exempel på hur informationen kan utformas.

Krav på information till patienterna

Innan en patient registreras i ett Nationellt Kvalitetsregister ska hon eller han få information om

 • ändamålet med att samla in uppgifterna
 • vilka kategorier av uppgifter som behandlas
 • rätten att motsätta sig registreringe
 • rätten att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret
 • de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen
 • vem som är personuppgiftsansvarig
 • rätten att få information om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst som förekommit
 • rätten att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204)
 • rätten till rättelse och underrättelse av tredje man enligt 28 § personuppgiftslagen
 • rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med lag
 • vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling
 • i vilken utsträckning personuppgifter inhämtas från någon annan källa än från den enskilde själv eller dennes patientjournal
 • vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma att lämnas ut till
 • den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning
 • vad som gäller i fråga om bevarande och gallring.

Utformning av patientinformation

Patientinformationen kan utformas på olika sätt. Det viktiga är att välja det som passar patienten, verksamheten och kvalitetsregistret. Patienten kan till exempel få information i sin kallelse eller av den personal patienten möter – på papper, i form av en broschyr eller muntligt.

Det går också att ge information på ett mer allmänt sätt. Det kan handla om väntrumsinformation som affischer, broschyrer eller filmer. Det kan också finnas på en webbplats hos vårdgivaren, kvalitetsregistret eller en patientförening. För att uppfylla kraven som lagstiftningen ställer måste sådan information alltid kompletteras med en hänvisning dit, från till exempel den personal hos vårdgivaren som patienten möter.

Exempel på patientinformation

Förslag på text som kan läggas i kallelsen:

"Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. Kvalitetsregistren gör det möjligt att följa upp och förbättra vården, och genom vara med i registret hjälper du till att förbättra vården. Din medverkan i registret är helt frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du önskar mer information om kvalitetsregistret, vänd dig till [ange vart]. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd dig till [fyll i kontaktperson].”

Registerspecifik information

Här hittar du exempel på registerspecifik information. Andra kvalitetsregister kan behöva flera uppgifter i sin information, till exempel vilka kategorier av uppgifter som registreras eller om kontaktpersoner på olika nivåer. Alla dokument är av pdf-filer och öppnas i nytt fönster

För ett kvalitetsregister

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregister, SKLöppnas i nytt fönster

Information till patient och närstående, Riksstrokeöppnas i nytt fönster

För flera kvalitetsregister samtidigt

Patientinformation, om din medverkan i kvalitetsregisteröppnas i nytt fönster

Patientinformation, Datainspektionenöppnas i nytt fönster

Affischer för väntrum

Affischerna kan användas som komplement till registerspecifik information och måste kompletteras med någon typ av hänvisning.

Affisch Registercentrum Västra Götaland (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster


Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!