14 augusti 2016

Registerservice på Socialstyrelsen

På Socialstyrelsen finns registerservice som har till uppgift att stödja de Nationella Kvalitetsregistren med att förbättra kvaliteten på data, bland annat genom att göra täckningsgradsanalyser med hjälp av hälsodataregistren.

Registerservice kan ge kvalitetsregistren stöd med följande:

  • Ge statistik från hälsodataregistren och dödsorsaksregistret. Det är värdefullt för både nystartade och etablerade register att få kunskaper om omfattningen av de åtgärder och diagnoser som det egna registret registrerar.
  • Sambearbetningar av kvalitetsregistren och Socialstyrelsens register där ändamålet är validering och kvalitetsförbättring av registren. En samkörning kan ge viktig information om täckningsgraden för kvalitetsregistren såväl som för hälsodataregistren vid Socialstyrelsen.
  • Service för forskning som bedrivs med utgångspunkt i kvalitetsregistren. På samma sätt som för övrig forskning har Socialstyrelsens uppdragsverksamhet. Vid utlämnande av data för forskningsändamål tar Socialstyrelsen ut en avgift för arbetet.

Vid alla utlämnanden av data tillämpar Socialstyrelsen statistiksekretessen (offentlighets- och sekretesslagen 24 kap 8 §).

Under 2015 gjorde Socialstyrelsen 54 täckningsgradsjämförelser för 45 register.

Registerservice på Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!