10 oktober 2016

Ansluta till Vården i siffror

Det krävs många och relevanta indikatorer för att skapa en öppen publikation som leder till ökat förbättringsarbete i vården. Här finns vägledning för dig som vill göra indikatorer tillgängliga på Vården i siffror.

Att tillgängliggöra indikatorer innebär enkelt uttryckt två huvuduppgifter.

  1. Bestämma och beskriva indikatorer. Beskrivningen av indikatorerena sker i Kvalitetsindikatorkatalogen enligt en given standard.

    Kvalitetsindikator – beskrivning och metadata (Word-dokument)
  2. Implementera den tekniska standarden.

    Visa mått och resultat på Vården i siffror

Båda delar kräver förarbete, avstämning, planering och samordning var för sig, men också gemensamt. Börja med att sätta ett preliminärt måldatum. Alla inblandade och alla aktiviteter har då att förhålla sig till detta datum. Till exempel den dag indikatorer ska synas på Vården i siffror. Justera måldatumet efter utredning (se A nedan).

I arkivet Hjälpdokument hittar du mallar och stöddokument som du kan utnyttja vid tillgängliggörandet av indikatorer. Vissa dokument är just stöddokument, medan andra (exempelvis de till Inera) är obligatoriska att fylla i och använda.

Hjälpdokument, Vården i siffror

Så ansluter du till Vården i siffror

Illustration av de olika stegen vid anslutning till Vården i siffror

Förenklad illustration över de olika anslutningsstegen.

Här följer en kort beskrivning kring varje steg i anslutningsprocessen:

A. Utreda förutsättningarna

Innan projektet sätts upp är det bra att fundera över förutsättningarna. Vilka indikatorer är viktiga för uppföljningen av vårdens kvalitet? Bör urvalet förankras och i så fall i vilket forum? Finns datum som är viktiga att förhålla sig till, till exempel programrådets möten? Finns indikatorerna beskrivna, exempelvis i stora Öppna Jämförelser-rapporten eller i SKL:s så kallade diagrampaket? Hur ser registrets egna resurser ut när det gäller att beskriva dessa indikatorer? Bör man äska om resursstöd? Kontakta Emma Vintemon om du har frågor kring detta.

Hur ser de tekniska förutsättningarna ut? Finns egna resurser eller önskas stöd av anslutningskoordinatorer? Här bör Ineras förstudiemall användas.

Ineras förstudiemall hittar du under Hjälpdokument

Att den lämnas in, godkänd av alla parter – registret, Vården i siffror och Tjänsteplattformsförvaltningen – är sedan en förutsättning för teknisk anslutning. Om tiden är knapp finns möjlighet för omprioritering under en period.

Någon gång under utredningsfasen bör ett uppstartsmöte hållas där samtliga roller och parter träffas för att göra en gemensam grov tidsplan. Dessa uppstartsmöten kan administreras från Kansliet för Nationella Kvalitetsregister. Men det är avgörande att registerhållare, projektledare, statistiker och tekniker deltar live eller via länk. Kontakta Emma Vintemon för inplanering av uppstartsmöte.

emma.vintemon@skl.se

B. Planera

Under planeringsfasen planeras de aktiviteter som behöver göras. Möten och aktiviteter fylls på efterhand som projektet fortskrider. En rekommendation är att planera in ett fåtal men viktiga möten och aktiviteter redan under ett uppstartsmöte. Tex ett ordentligt planeringsmöte, hur statusmöten ska hållas och hålltider för tex granskning av texter och test av integration.

C. Beskriv indikatorer

De indikatorer som valts ut, beskrivs enligt en standard och ska granskas både av sakkunnig och redaktör för Kvalitetsindikatorkatalogen. Indikatorerna ska vara beskrivna, granskade och inskrivna i kvalitetsindiaktorkatalogen senast en vecka innan den tekniska implementationen kan slutföras.

Kvalitetsindikatorkatalogen

Använd mallen Kvalitetisindikatorbeskrivning för att beskriva indikatorer

D. Anslut/Implementera

Arbetet i denna fas består av utvecklingsinsatser hos kvalitetsregister och drivs av anslutande kvalitetsregister som också står för merparten av resurserna. Integrationskoordinator kan vid behov bistå med stöd i detta arbete.

Läs mer om att implementera tjänstekontrakt och ansluta till nationella Tjänsteplattformen.

Arbetet syftar till att anpassa kvalitetsregister till att leverera information enligt tjänstekontraktet för indikatorrapportering. Samt att ansluta till den nationella Tjänsteplattformen. Detta kräver i sin tur en del pappersarbete – det är viktigt att det finns avtal upprättade mellan de parter som ska utbyta informationen.

Det är också viktigt att veta vilket system som levererar informationen och vem som är "ägare" av detta. De flesta system och organisationer identifieras genom HSA-id. Vidare måste domänansvarig vara känd och ha godkänt anslutning, samt certifikat vara implementerade i systemen. Inom ramen för detta arbete genomförs också kvalitetssäkrande tester.

E. Driftsätta

Innan driftssättning måste man få klartecken från Inera och registerhållare. När allt fungerar flyttas integrationen över i produktionsmiljön och indikatorer tillgängliggörs.

F. Följa upp och utvärdera

Utvärdera gärna projektarbetet enligt mallen i dokumentarkivet. Den hjälper oss att vässa processerna för kommande anslutande system! Överlämna till förvaltning enligt lokala rutiner.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!