10 oktober 2016

Frågor och svar om Vården i siffror

Här hittar du vanliga frågor och svar om Vården i siffror.

Till vem vänder sig Vården i siffror?

Vad finns i Vården i siffror?

Vem bestämmer vad som ska finnas i verktyget Vården i siffror?

Kan andra källor, som till exempel 1177.se, använda uppgifterna?

Vilka krav ställer Vården i siffror på en indikator?

Vilken kvalitet har indikatorerna på Vården i siffror?

När är Vården i siffror färdig?

Vem finansierar och förvaltar Vården i siffror?

Vilken webbläsare ska jag använda för Vården i siffror?

Till vem vänder sig Vården i siffror?

Vården i siffror vänder sig till framförallt ledningsnivåerna i regioner, landsting och hos vårdgivare, men också till andra aktörer inom vården. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror vara ett verktyg för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

Vad finns i Vården i siffror?

I dagsläget levererar flera kvalitetsregister indikatorer via en automatiserad överföring som bygger på en gemensam standard. Arbetet med att utöka och förbättra innehållet i Vården i siffror sker kontinuerligt och följer principerna för nationell e-hälsa. Informationen i Vården i siffror tillgängliggörs via den Nationella tjänsteplattformen och som öppen data via Health innovation platform.

Nationella tjänsteplattformen

Health innovation platform

Har du förslag och exempel på information som borde finnas med för att underlätta analys och uppföljning inom just ditt område? Kontakta Nationell Kundservice på Inera.

Nationell kundservice, Inera

Vem bestämmer vad som ska finnas i verktyget Vården i siffror?

Vården i siffror hämtar data från flera källor via tjänstekontrakt. Varje källa, till exempel ett kvalitetsregister, eller en regional källa, bestämmer vad som är relevant att tillgängliggöra. Via tjänstekontrakt kan även andra konsumerande system använda den information som källan tillgängliggör. Vilka indikatorer som visas på Vården i siffror bestäms av ansvariga på Sveriges kommuner och landsting i samråd med registerhållarna och övriga intressenter. Har du frågor kring detta Kontakta Nationell Kundservice på Inera.

Nationell kundservice, Inera

Kan andra källor, som till exempel 1177.se, använda uppgifterna?

Det som nu lämnas ut till Vården i siffror kommer inte att med automatik visas upp på andra ställen. Däremot möjliggör den tekniska lösningen att indikatorerna görs till ”öppna data” och därmed även kan visas för patienter och invånare till exempel på 1177 Vårdguiden.

Tillgängliggörandet sker till den Nationella tjänsteplattformen och, om registret beslutar, även som öppen data. Det är med andra ord registret som avgör om indikatorerna ska lämnas ut till Öppna dataplattformen och göras tillgängliga för publicering på andra platser.

Vilka krav ställer Vården i siffror på en indikator?

  • Indikatorn ska vara mätbar och väl definierad. Indikatorn ska hålla en viss kvalitet vad avser underliggande data. Det ska också finnas en utvecklad beskrivning av indikatorn och varför denna indikator är av intresse.
  • Indikatorn ska så långt det är möjligt stödja en värderande tolkning; det vill säga att man ska veta om det är bra eller dåligt att ha ett högt eller lågt värde.
  • Det ska vara möjligt för huvudmän och hälso- och sjukvården att kunna påverka sitt utfall.
  • Både resultatmått och processmått kan visas. Processmått ska avse åtgärder i hälso- och sjukvården som bedöms ha en stark påverkan på resultatet för patienten.
  • Indikatorn kan vara nationell eller komma från en regional källa. Det vill säga, visa ett regionalt mått som publiceras regionalt.

Vilken kvalitet har indikatorerna på Vården i siffror?

På Vården i siffror presenteras indikatorer av varierande kvalitet. Tolkningar av sjukvårdsdata förutsätter allmän kunskap om sakområdet, tid för analys och fördjupning samt ofta även kunskap om olika lokala omständigheter. Täckningsgrad och bortfall måste beaktas och analyseras och det krävs lokal kännedom om patientgruppens särskilda sammansättning för att kunna jämföra data mellan olika enheter eller landsting.

Det är landstingens och sjukvårdens företrädare som har de bästa förutsättningarna att tolka och värdera de egna utfallen. En ”indikator” är i vanligt språkbruk ett tecken eller en signal på någonting, inte ett uppenbart faktum med en självklar uttolkning. En indikator pekar på ett förhållande att studera vidare, värdera och eventuellt förändra. Vården i siffror ger de signalerna.

När är Vården i siffror färdig?

Vården i siffror hämtar data i den takt registren väljer att tillgängliggöra data och därför kommer innehåll och funktioner att byggas ut successivt. Målsättningen är att datakvalitén kontinuerligt ska bli allt bättre, uppdateringstakten allt frekventare och data allt mer nedbruten på enhetsnivå.

Vem finansierar och förvaltar Vården i siffror?

Vården i siffror är framtagen inom satsningen på Nationella Kvalitetsregister och finansieras av staten och landsting/regioner. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med statens och SKL:s gemensamma arbete med Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård, samt i samverkan med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (NSK). Du kan läsa mer om Öppna jämförelser på SKL:s och Socialstyrelsens webbplatser.

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning, SKL

Öppna jämförelser, SKL

Öppna jämförelser, Socialstyrelsen

Kansliet för Nationella Kvalitetsregister förvaltar innehållet i Vården i siffror under satsningens sista år 2016. 2017 tas verksamheten över av Sveriges Kommuner och Landsting.

Inera AB, som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete, bedriver den tekniska systemförvaltningen samt driften av Vården i siffror.

Om Inera AB

Vilken webbläsare ska jag använda för Vården i siffror?

För att Vården i siffror ska fungera på bästa sätt rekommenderar vi nedanstående webbläsare.

  • Microsoft Internet Explorer 11

Tjänsten fungera även bra i nedanstående läsare, men risken för problem är större.

  • Senaste versionen av Google Chrome

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!