9 augusti 2016

Användbara data

I projektet Användbara data för verksam­heters förbättrings­arbete arbetade sex register för att utveckla åter­­kopplingen av data som på ett enkelt sätt stödjer verksamhets­nära förbättrings­arbete. Arbetet pågick under 2014.

Krav som har ställts på projekten är samverkan med verksamhet, förbättrings­kompetens och med kompetens i användbarhet. Tydliga mål för projekten ska också finnas.

Redovisning av hur medlen har använts

I november 2014 skulle en redovisning lämnas för hur medlen använts, samt en kort rapport en månad efter projekttidens slut. Den skulle innehålla en beskrivning av hur återkopplingen såg ut innan projektet och hur den nya återkopplingen ser ut, tillsammans med hur man gjort för att få detta tillstånd och vad verksamheter anser om den nya funktionaliteten.

Sammanställning av arbeten

De register som fått medel beviljade är Psoreg, Swedeheart, Nationella diabetesregistret NDR, Riksstroke, Habq och Graviditetsregistret. Varje register har lämnat varsin sammanställning av de pågående arbetena som du kan läsa här.

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret kommer skapa ett flexibelt visuellt rapportverktyg för att verksamhetschefer enkelt och snabbt själva ska kunna följa och jämföra resultat. Det saknas inom förlossningssjukvården i Sverige idag, de verktyg för kvalitetssäkring som används bygger på enskilda klinikers eller regioners uttag av data från journalsystemen utan möjlighet till benchmarking.

Genom att verksamhetsledare snabbt får uppdaterad korrekt information kring kvaliteten inom förlossningssjukvård, och att möjliggöra benchmarking mot andra verksamheter som kan återkopplas regelbundet till personal och patienter ska man förbättra kvaliteten inom förlossningssjukvården i Sverige.

Graviditetsregistrets sammanställning (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

HABQ

Habqs mål med projektet är:

  • Med hjälp av minst fyra evidensbaserade kvalitets­indikatorer från registerdata arbeta fram en struktur för verksamhets­förbättringar. Dessa indikatorer ska kunna återkopplas online till respektive verksamhet, professionella samt brukare.
  • Minst 80 % av ingående verksamheter som påbörjat registrering före 1 januari 2014 ska vara igång med strukturerad användning av minst en process- eller resultatindikator 1 november 2014 och ha identifierat motsvarande förbättrings­områden inom verksamheten

Habq:s sammanställning (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster 

Nationella diabetesregistret, NDR

Nationella diabetesregistret vill skapa en möjlighet att kunna avgöra om det finns kliniker som positivt avviker (som man kan lära sig av), och också se hur man kan ge patienter möjlighet att se sina egna data men med sådan hjälp att slumpvariation inte ska oroa. Det finns alltid risk att man genom att stirra på enskilda datapunkter luras av slumpvariation och gör förändringar som istället ökar variationen. I den delen av arbetet kommer man bjuda in ”expertpatienter” för att få bra användbarhet.

Nationella diabetesregistrets sammanställning (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster 

PsoReg

Inom projektet lanserar registret PsoReg-Dashboard, en grafisk sammanfattning av
patienternas välmående på kliniknivå över tid. Den ska ge tydlig och lättillgänglig information till nytta för verksamheternas dagliga arbete samt förbättringsarbete.
Målet med projektet är att hitta den optimala formen för PsoReg-Dashboard och att utveckla en process­mått­smodul. Man ska jobba med ca fem kliniker, och målet där är att reducera den genomsnittliga kroppsvikten hos deras psoriasispatienter.

PsoReg:s sammanställning (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster 

Riksstroke

Indikatorer som visas på webbplatsen ska var anpassade till användarna så att de på ett enkelt sätt visar resultat som direkt kan vara användbara i klinikens förbättrings­arbete. Rapport­systemet för visning av indikatorer ska kunna utökas med mer funktionalitet och att det skall vara lätt att lägga ut nya indikatorer. Rapport­systemet ska också vara användbart för andra kvalitetsregister att ansluta sig till eller använda sig av.

Strokeenheten i Umeå kommer att vara pilot­sjukhus för att kunna använda sig att indikatorer från Riksstroke i sitt dagliga arbete.

Riksstrokes sammanställning (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster 

Swedeheart

Swedeheart har sedan tidigare tagit fram "Koll på läget" som är ett snabbt och enkelt sätt för chef och medarbetare på HIA-enheter att få en överblick över nuläget för enhetens prestation mot uppställda kvalitetsmål för de egna patienterna. Nu skapar man en analysrapport som fokuserar på att synliggöra trender och att sätta enhetens prestation i relation till andra för att på så sätt kunna jämföra och förstå vad man behöver förändra och var man måste lyfta sig. Den ska ersätta bland annat dagens landstingsrapport som har brister som gör att den inte fungerar som ett stöd i verksamheterna.

Den nya rapporten ska fungera som en fördjupning av "Koll på läget", men också fristående, och även göras tillgänglig som prenumerationsrapport. De ska tydligt hänga ihop och på så sätt lägga grunden till ett sammanhängande ekosystem av rapporter.

Swedehearts sammanställning (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!