27 november 2019

Kvalitetsregister på 1177 Vårdguiden

Under hösten 2013 utlyste beslutsgruppen medel för Nationella Kvalitetsregister att söka för Innovativ IT-utveckling. Ett flertal av de beviljade projekten syftade till att utveckla tjänster via 1177 Vårdguiden (Mina vårdkontakter).

Tre register är utsedda att fungera som piloter, Gynop, SWIBREG och InfCare HIV. De tre registren testar ny funktionalitet och säkerställer att identifierade beroenden hos register eller registerplattformsleverantör överensstämmer med det framtagna underlaget.

Parallella aktiviteter är identifierade och kommer att genomföras som egna projekt. När de tre registren är sammankopplade med 1177 Vårdguiden (Mina vårdkontakter) är en modell framtagen som kan appliceras på fler register som vill ansluta sig.

Piloterna kommer att ta fram en metodik för anslutning.  Den metodik som pilotregistrena tar fram ska erbjudas de register som anser sig ha behov om att använda 1177 Vårdguiden (Mina vårdkontakter) som en kanal för patientmedverkan. Enligt Nulägesrapporten för 2014 framgår att 66 av de drygt hundratalet register har någon form av aktiv patientmedverkan.

Vår förhoppning är att registren ska uppleva att anslutningen går smidigt och att slutresultatet innebär stora möjligheter till modern sjukvård där sjukvården kan följas upp direkt på ett enkelt sätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!