18 april 2017

Datainsamling

Nationella programmet för datainsamling, NPDi, har som mål att få bort dubbelregistrering av journaluppgifter i samband med registrering i Nationella kvalitetsregister.

Det är många olika vårddokumentationssystem utgör källor för kvalitetsregistren. Varje enskild automatisering av datainsamling innebär självklart en stor lättnad för sjukvårdspersonalen. Men den tekniska realiseringen kan samtidigt föra med sig en växande och kostsam förvaltningsbörda hos både vårdgivaren såväl som hos kvalitetsregistret. En minskningen av dubbeldokumentation ska inte orsaka en motsvarande ökning av vårdgivarens it-förvaltning. Fokus i arbetet läggs därför på arbete med att knyta både register och vårddokumentation till användning av gemensamma informatiska standards och kodifieringar. På samma sätt är också val av teknik baserat på användning av gemensam nationell it-arkitektur. Målet är att minimera nödvändig förvaltning och att undvika unika lösningar.

Fyra strategiska områden

De här fyra områdena är strategiskt viktiga i arbetet med ökat datorstöd i datainsamlingen till kvalitetsregister.

  • Samstämmighet mellan kvalitetsregistren och journalföringen. Finns de nödvändiga under­lagen för att besvara registrets frågor över huvud taget noterade i journalsystemen? Är dessa också maskinellt sökbara? NPDi stödjer kvalitetsregistren att översätta och uttrycka sin frågor i termer som är gängse och sökbara i journal.
  • Att skilja på utsökningen i journal och på sammanställningen av underlag till registren. Vård­givaren ansvarar för att befintligt journaldata görs sökbart och tillgängligt via standardgränssnitt. Kvalitetregistret ansvarar för att ställa samman tillgängliga underlag i den form som skall lagras i registret.
  • Sjukvårdspersonalens roll i samband med utlämnande av uppgifter till registren. Om alla de nödvändiga underlagen för en registerregistrering finns nedtecknade och även maskinellt entydigt läsbara i journalen så kan datainsamlingen automatiseras helt. Saknas det underlag eller det är, av någon orsak, påkallat med en verifiering innan en registrering görs då krävs en viss arbetsinsats av sjukvårdspersonal. Målet är att sjukvårdspersonalens arbete vid registrering i kvalitetsregister ska reduceras till ett minimum. 
  • Flytt av data mellan journalsystem och kvalitetsregister. NPDi har som huvudspår att kvalitetsregistren, på uppdrag av vårdgivaren, hämtar sina underlag från vården, att man, så att säga, konsumerar vårdens tjänstekontrakt och läser tillgängligt grunddata. Avsikten är att hela tiden minimera teknisk förvaltning hos vårdgivare och i stället flytta ansvaret för sammanställandet av uppgifter att regitrera till kvalitetsregistret.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!