27 augusti 2018

Datainsamling

Nationella programmet för datainsamling, NPDi, har som mål att få bort dubbelregistrering av journaluppgifter i samband med registrering i Nationella kvalitetsregister.

Det är många olika vårddokumentationssystem utgör källor för kvalitetsregistren. Varje enskild automatisering av datainsamling innebär självklart en stor lättnad för sjukvårdspersonalen. Men den tekniska realiseringen för med sig en växande och kostsam förvaltningsbörda hos både vårdgivaren såväl som hos kvalitetsregistret. En minskningen av dubbeldokumentation ska inte orsaka en motsvarande ökning av it-förvaltning. Fokus i arbetet läggs därför på användning av gemensamma informatiska standards och på teknik baserad på användning av gemensam nationell it-arkitektur. Målet är att maximera använding av standards och gemensam infrastruktur, att undvika unika lösningar och att minimera förvaltning.

Fyra strategiska områden

De här fyra områdena är strategiskt viktiga i arbetet med ökad automatisering av datainsamlingen till kvalitetsregister.

  1. Vårddokumentationen är grunden för datainsamling. Finns nödvändiga information för att besvara registrets frågor över huvud taget noterad i journalsystemen? Är informationen också maskinellt sökbar? NPDi stödjer kvalitetsregistren att översätta och uttrycka sin frågor utifrån begrepp och i termer som både är gängse och sökbara i journal.
  2. Att skilja på utsökningen i journal och på sammanställningen av underlag till registren. Vård­givaren ansvarar för att befintligt journaldata görs maskinellt sökbart och tillgänglig. Kvalitetregistret ansvarar för att ställa samman tillgängliga underlag i den form som informationen sen skall lagras i registret. På så sätt frigörs vårdgivaren från hårda direkta beroenden till de många registren.
  3. Sjukvårdspersonalens roll i samband med utlämnande av uppgifter till registren. Om alla nödvändiga underlagen för en registerregistrering finns noterade och maskinellt läsbara i journalen så kan datainsamlingen automatiseras helt. Saknas det underlag eller om det är nödvändigt med verifiering innan en registrering görs då krävs en viss arbets­insats av sjukvårdspersonal. Målet är att sjukvårdspersonalens arbete vid registrering i kvalitetsregister ska reduceras till ett minimum. 
  4. Flytt av data mellan journalsystem och kvalitetsregister. Huvudspåret skall vara att de underlag från vårddokumentationen som kvalitetsregistren behöver för en registrering förs över via gemensam nationella infrastruktur. Avsikten är att minimera teknisk förvaltning hos vårdgivaren och även maximera nyttan av vårdgivarens gjorda investeringar i anslut­ning till den nationell infrastrukturen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!