27 augusti 2018

Roller och ansvar

Landsting, regioner, privata vårdgivare eller kommuner: Huvudmän med ansvar för att driva projekt med mål att automatisera datainsamling från journalsystem till kvalitets­register. Här ligger ansvar för att vård dokumenteras och att information också görs tillgänglig för intressenter. Ansvaret innefattar att nödvändigt teknisk infrastruktur upprätthålls och att standarder följs.

Vårdverksamhetens förvaltning: ansvarar för att tillhandahålla en teknisk infrastruktur som ger åtkomst till information i vårddokumentationen via gemensamma nationella tjänste­kontrakt. Man uppträder som så kallad producent av dessa tjänstekontrakt vilka tillhandahåller journalhistorik och andra underlag för behöriga konsumenter.

It-organisation tillsammans med it-leverantör ansvarar för att, efter beställning från huvudman, integrera önskade system och funktioner med teknisk anslutning till den nationella tjänsteplattformen.

Kansliet för Nationella kvalitetsregister, Resurscentrum Informatik och NKRR förvaltning: Ansvarar för metod och modell för datainsamling och ger kvalitetsregistren stöd i processen att dels analysera alla sina frågevariabler och dels specificera datainsamlingens inklusions- och exklusionsuttryck. Resurscentrum Informatik, med stöd av informatiker i olika landsting, gör det nöd­vändi­ga informatikarbetet tillsammans med kvalitetsregistret och tar fram dokumentationen kallad Informationsspecifikation. Med denna som grund, och med stöd av NKRR-förvaltning, definieras datainsamlingen i rapportfunktionen Nationell kvalitets­register­rapport, NKRR.

Kvalitetsregister och Registercentrumorganisationer, RCO: Respektive kvalitetsregister ansvarar för förvaltning och vidmakthållande av registrets informationsspecifikation och gjorda regelskrivningar i NKRR. Till sin hjälp tar man stöd hos Resurscentrum Informatik och NKRR förvaltning.

Socialstyrelsen ansvarar för Nationell informationsstruktur, NI, och Nationellt fackspråk för vård och omsorg, NF.

Inera AB ansvarar för den Nationella tjänsteplattformen och gemensamma tjänstekontrakt, samt för hur tjänstekontrakt godkänns och används. Inera bistår i arbetet med att ansluta respektive ingående part till Nationellt sjänsteplattform.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!