27 augusti 2018

Informatikarbetet

Resurscentrum för Informatik stödjer kvalitetsregister att analysera alla begrepp och använda termer och knyta dessa till de underlag som skall hämtas från vårddokumentationen. Då det finns skillnader mellan vårdgivarna i vad och hur vården dokumenteras är det nödvändigt att använda en gemensam nationell informationsmodell, en så kallad referensmodell. I samarbete med Socialstyrelsen används Nationell informtionsstruktur (NI) med tillhörande nationellt fackspråk (NF).

Informatikarbetet är ett nödvändig steg för att förenkla överföringen av uppgifter från vårddokumentation till kvalitets­register. För att uppnå en samverkan, interoperabilitet, måste båda parter vara överens om hur man entydigt kan identifiera den information i vård­doku­men­tationen som registret efterfrågar. Användning av en gemensam referensmodell är nödvändig för att uppnå generalitet och undvika separata tolkningar.

Arbetet bedrivs med representation från kvalitetsregistret, Resurscentrets informatiker och eventuellt stöd från Socialstyrelsen. Arbetsgruppen analyserar ett registers informationsbehov och utreder bland annat var i vårdprocessen efterfrågade informationselement uppträder och dokumenteras, exempelvis före eller efter en behandling. Man tittar också på vilka termer och begrepp som är generiska för flera register och vilka synergier som man kan få ut i samband med dataöverföring.

Leveransen från arbetsgruppen är ett dokument, Informationsspecifikation, ett för varje kvalitetsregister. Här specificeras vilken typ av information som hanteras, registrets informationsmodell och dess koppling till nationell referensmodell för vård och omsorg.

Informationsspecifikationen uttrycker registrets informationsbehov på den nivå som gängse vårddokumentation förs. Exempelvis bryts ja-nej-frågor upp i de informations­element som ett svar kräver som underlag. Alla berörda klasser och attribut listas med koppling till använda terminologier, kodverk och identifierare. Till detta läggs också frågeställningars villkorsuttryck och beskrivning för inklusion och exklusion. På detta sätt specificeras dels vad som behöver vara underlag i journal och dels hur underlagen ställs samman för att forma svar till registret.

Målet är att involvera alla Nationella Kvalitetsregister

Registren genomför informatikarbetet i sina register och förvaltar sen dokumentationen. Detta kräver självfallet ett engagemang, att man i förväg förbereder sig på arbetet och att man också etablerar en löpande förvaltning av begrepps- och termspecifikationerna.

Ett kvalitetsregister har olika nyttor av att genomföra informationsanalysen. Registret skapar sig, utöver bästa förutsättningar för olika former av datainsamling, även ett stöd vid redo­visning av utfall. Informationsspecifikationen är användbar i monitoreringsarbete och vid bedömning av täckning och datakvalitet.


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!