13 mars 2018

Informatikarbetet

Resurscentrum för Informatik stödjer kvalitetsregister att analysera alla begrepp och termer och knyta dessa till de underlag som skall hämtas från vårddokumentationen. Då det finns skillnader i vad och hur vården dokumenteras är det nödvändigt att använda en gemensam informationsmodell, en referensmodell. I samarbete med Socialstyrelsen används Nationell informtionsstruktur (NI) och tillhörande Nationellt fackspråk (NF).

Informatikarbetet är ett nödvändig steg för att förenkla överföringen av uppgifter från vårddokumentation till kvalitets­register. För att uppnå en samverkan, interoperabilitet, måste båda parter vara överens om hur man entydigt kan identifiera den information i vård­doku­men­tationen som registret efterfrågar. Användning av en gemensam referensmodell är nödvändig för att uppnå generalitet och undvika separata tolkningar.

Arbetet bedrivs med representation från kvalitetsregistret, Resurscentrets informatiker och eventuellt stöd från Socialstyrelsen. Arbetsgruppen analyserar ett registers informationsbehov och utreder bland annat var i vårdprocessen efterfrågade informationselement uppträder och dokumenteras, exempelvis före eller efter en behandling. Man tittar också på vilka termer och begrepp som är generiska för flera register och vilka synergier som man kan få ut i samband med dataöverföring.

Leveransen från arbetsgruppen är ett dokument, Informationsspecifikation, ett för varje kvalitetsregister. Här specificeras vilken typ av information som hanteras, registrets informationsmodell och dess koppling till nationell referensmodell för vård och omsorg. Alla berörda klasser och attribut listas med koppling till använda terminologier, kodverk och identifierare. Övergripande beskrivning för inklusion och exklusion dokumenteras.

Målet är att involvera alla Nationella Kvalitetsregister

Registren genomför informatikarbetet i sina register och förvaltar sen dokumentationen. Detta kräver självfallet ett engagemang, att man i förväg förbereder sig på arbetet och att man också etablerar en löpande förvaltning av begrepps- och termspecifikationerna. Målet är att alla kvalitetsregister ska genomföra informationsanalysen metodiskt för att ha skapa sig bästa förutsättningar både för datainsamling såväs som för redovisning av utfall.


Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!