12 juni 2018

Ordlista, NPDi

Begrepp - Mental idé, föreställning, om något, ett objekt eller om en grupp av objekt med likartade egenskaper.

Ensa - Få något att stämma överens med något annat.

Indikator - Omständighet som tyder på något.

Mappa - Koppla element i en mängd med element i en annan mängd. Märk att ordet mappning används i skilda sammanhang. Det görs bl.a. mappning från vårddokumentation till utdatahantering kopplad till de nationella tjänstekontrakten. I NPDi-arbetet görs det en mappning mellan registrens informationsbehov och nationell referensmodell enligt NI, Nationell informationsstruktur, och nationellt fackspråk.

NF - Nationellt fackspråk - Språkliga resurser för entydig information inom vård och omsorg som omfattar Socialstyrelsens termbank, hälsorelaterade klassifikationer (ICD10, KSH97-P / -T, KVÅ, ICF, KSI, NordDRG, ...), Snomed CT och metoder.

NI - Nationell informationsstruktur. NI är en referensmodell som beskriver verksamheten inom vård och omsorg på en generisk nivå med modeller för process, begrepp och information. Modellerna används för att identifiera, beskriva och strukturera information som ska dokumenteras inom vård och omsorg. NI utgör en grund för utvecklingen av strukturerad dokumentation. Med NI som referens skapas möjligheter att beskriva den information som ska kunna utbytas och hur den ska struktureras för att, om lagen tillåter, kunna återanvändas i olika syften. NI är ett verktyg för att uppnå semantisk interoperabilitet inom och mellan olika aktörer och system. NI beskriver inte ett it-stöd, utan den information som behövs i verksamheten och hur den ska struktureras för att kunna återanvändas i olika syften. NI kan användas vid kravställning på it-stöd. De primära målgrupperna för NI är flera olika intressenter inom vård och omsorg, exempelvis beställare av it-stöd, myndigheter samt de som utformar och tillhandahåller it-stöd och etjänster.

Registerformulär - Elektroniskt dokument eller pappersdokument med frågor som ett kvalitetsregister vill ha svar på för att också kunna registrera i kvalitetsregistret. Om ett register aldrig har använt formulär utan enbart genomför datainsamling utan en samlad representation såsom ett forumlär utgör kan man tala om en registerregistrering. Registerformulär lika väl som registerregistrering måste kunna versionshanteras .

Registervariabel eller variabel - Direkt eller underförstådd fråga i ett kvalitetsregister om en företeelse som kvalitetsregistret vill registrera eller mäta.

Registervariabelsvar eller variabelsvar - Uppgift som lämnas som svar på en registervariabel.

Snomed CT-begrepp - Det som i Snomed CT kallas för ett begrepp har ett unikt begrepps-id och är samlat i en unik post. Varje sådan post innehåller olika fält med olika språkliga uttryck för Snomed CT-begreppet i fråga. För svenskans del kan ett Snomed CT-begrepp realiseras som en enordsterm (som vagusnerv), en flerordsterm (som kluven gom) eller en fras (som vitellinblodkärl i placenta, som helhet).

Term - Benämning för ett begrepp inom ett visst fackområde. Synonyma termer kan användas för att beteckna samma begrepp.


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!