19 april 2017

Status informatikarbete

Förberedelse av kvalitetsregistren för att underlätta direktöverföring enligt metod framtaget av NPDi.

Informatikarbetet kan initieras av ett register som vill förbereda sig för en automatiserad datainsamling. Ett projekt initierat av ett landsting, region eller kommun som vill direktöverföra enligt NPDi:s metod är ofta den direkta orsaken att ett register påbörjar informatikarbetet.

 1. Registret går igenom en första fas som innebär ett slags självdeklaration. Är registret stabilt nog eller står man inför förändingar och tillägg avseende frågevariabler och indikatorer.
 2. Registrets variabler analyseras och delas upp i mappningsbara enheter.
 3. Registrets variabler mappas mot Nationellt fackspråk (NF)
 4. Registrets variabler mappas mot Nationell Informationsstruktur (NI)
 5. Registrets variabler mappas mot generiska tjänstekontrakt, typiskt de kontrakt som kallas Journal och läkemedelskontrakt från Inera.
 6. Inklusionskriterier specificeras för att utgöra kontextuella uttryck och villkor som sedan skriv om till så kallade regler i NKRR.
 7. Informationsspecifikation för kvalitetsregistret skrivs, överlämnas till registerhållare samt finns hos Resursfunktion informatik och kvalitetsregister.
 • Kvalitetsregister ECT
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Klart

 • Makularegistret
  • Status NF: Finns tidigare mappning, behöver granskas

 • Nationella Bröstcancerregistret
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Klart

 • Nationella Kataraktregistret
  • Status NF: Finns tidigare mappning, behöver granskas

 • Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD, BUSA
  • Status NF: Pågående arbete

 • Nationellt Kvalitetsregister för behandling av kolorektalcancer
  • Status NF: Klart

 • Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, RiksSår
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Ej startat

 • Nationellt lungcancerregister
  • Status NF: Finns tidigare mappning, behöver granskas

 • Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi och sekundärprevention, SWEDEHEART
  • Status NF: Del av registret klart
  • Status NI: Pågår
  • GetObservation, GetActivity, GetCareContact
 • Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery, SQRTPA
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Klart
  • Tjänstekontrakt: GetObservation, GetActivity, GetCareContact, GetMedicationHistory,GetLaboratoryOrderOutcome

 • Scandinavian Obesity Surgery Register, SOReg
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Ej startat

 • Senior alert – Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Klart
  • Tjänstekontrakt: GetObservation, GetActivity, GetCareContact

 • BHVQ - Svenska barnhälsovårdsregistret
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Klart
  • Tjänstekontrakt: GetObservation, GetActivity, GetCareContact, GetMedicationHistory

 • Svenska Demensregistret, SveDem
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Version 0.3
  • Tjänstekontrakt: GetObservation, GetActivity, GetCareContact, GetMedicationHistory

 • Svenska palliativregistret
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Påbörjat
  • Status dokumentation: Ej startat

 • Svenskt Perioperativt Register, SPOR
  • Status NF: Klart

 • Svenska kvalitetsregistret för kärlkirugi, Swedvasc
  • Status NF: Klart en del av registret

 • Nationella kvalitetsregistret för stroke – Riksstroke
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Informationsspecifikation: Pågår

 • Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom – BipoläR
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
 • Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening 
  • Status NF: Pågår
  • Status NI: Pågår
  • Infomrationsspecifikation: Pågår

 • Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats (EMQ) 
  • Status NF: Klart
  • Status NI: Klart
  • Infomrationsspecifikation: Klart

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!