14 december 2018

Demens med beteende­mässiga och psykiska symptom

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Demens är en av de stora folksjukdomarna och i Sverige finns idag ca 148 000 individer med demenssjukdom. Ca 50 procent av dessa bor på någon form av demensboende.

Förutom nedsättningar av kognitiva funktioner så som minne, orienteringsförmåga, språklig förmåga och tankeförmåga, vilka kännetecknar demenssjukdom, förekommer även beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). BPSD beskrivs dels som förändrade beteenden som är belastande för omgivningen (t.ex. aggressivitet, rop, vandringsbeteende), dels som psykiska symtom som är belastande för individen (t.ex. ångest, depression och hallucinationer).

BPSD är en av de vanligaste anledningarna till att individen är i behov av ett särskilt boende och det är även ett skäl till läkemedelsförskrivning och polyfarmaci. I dagsläget sker alltför sällan en utvärdering av en eventuell läkemedelseffekt och individen behandlas ofta felaktigt med läkemedel vilket kan innebära negativa effekter och oönskade biverkningar.

Syftet med BPSD-registret är att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet. Registret har en tydlig struktur som bygger på kartläggning av frekvens och allvarlighetsgrad av BPSD, kartläggning av aktuell läkemedelsbehandling, checklista för tänkbara orsaker till BPSD, förslag på evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för att minska BPSD samt utvärdering av vidtagna interventioner. Denna struktur genererar en individuell vårdplan som är ett stöd i vården av personer med demenssjukdom.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Övriga områden

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!