8 augusti 2019

Habilitering av barn och ungdomar

Nationellt kvalitetsregister för habilitering (HabQ)

Det finns ett stort behov av att utvärdera effekter av olika habiliterande åtgärder för barn med funktionshinder. Idag saknas uppföljningsdata angående habiliteringarnas verksamhet i databaser och register.

Patientgrupperna är små och heterogena vilket försvårar studier. Det är av stort värde att beskriva naturalförlopp och effekter av olika åtgärder, om habiliteringsbehov tillgodoses och om hälsofunktionstillstånd förbättras och bibehålls.

Registret bidrar till att ge föräldrar och barn större inflytande i habiliteringen samt förbättrad vägledning och information. Registret bidrar även till att alla barn och ungdomar erbjuds en hälsouppföljning var tredje år samt en samlad habiliteringsuppföljning.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Senaste årsrapport hittar du på registrets webbplats.

Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi

Certifieringsnivå: 3

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!