10 oktober 2019

Om Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De bidrar till att utveckla vården, rädda liv och är en unik företeelse internationellt sett.

Introduktion till kvalitetsregister i vården

Kort animerad film. Våra Nationella Kvalitetsregister är en viktig del i underlag för utvärdering och utveckling.

Definition

Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Ett Nationellt Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och är certifierat av den nationella Ledningsfunktionenför kvalitetsregister.

Möjliggör lärande och ständiga förbättringar

När ett register är fullt utbyggt är det möjligt att följa upp alla patienter i landet. Det är också möjligt att följa upp hur enskilda regioner, sjukhus eller kliniker bedriver sin vård.

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en viktig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som har nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Vision

Nationella Kvalitetsregister ska
- Bidra till att rädda liv, uppnå jämlik hälsa och användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Överenskommelse mellan staten och SKL om Nationella Kvalitetsregister

Varje år tecknas en överenskommelse mellan staten och SKL (som företrädare för huvudmännen) om Nationella Kvalitetsregister. I överenskommelsen regleras bland annat årets arbete på övergripande nivå samt tilldelning av statliga medel.

Överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister 2019öppnas i nytt fönster

Antal register och rapportering

För närvarande finns drygt 100 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten.

Alla register lämnar årligen flera rapporter om sin verksamhet. När ansökan om medel från överenskommelsen ska ett antal kriterier uppfyllas om certifieringsgrad samt utveckling av registret.
Läs mer om att redovisa och söka medel här.

Andra register i vården

Det finns, utöver de Nationella Kvalitetsregistren, ett stort antal lokala och regionala kvalitetsregister. De finansieras inte med medel från överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten.

På Socialstyrelsen finns även de lagstadgade hälsodataregistrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?



Tack för att du hjälper oss!