18 december 2017

Om Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De har bidragit till att rädda många liv och är en unik företeelse internationellt sett.

Bättre vård med kvalitetsregister

Se filmen Bästa möjliga vård i Europa

Introduktion till kvalitetsregister i vården

Kort animerad film. Våra Nationella Kvalitetsregister är en viktig del i underlag för utvärdering och utveckling.

Definition

Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Ett Nationellt Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och är certifierat av den Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister.

Möjliggör lärande och ständiga förbättringar

När ett register är fullt utbyggt är det möjligt att följa upp alla patienter i landet. Det är också möjligt att följa upp hur enskilda landsting, sjukhus eller kliniker bedriver sin vård.

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en nödvändig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Vision

Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg.

Antal register och rapportering

För närvarande (2017) finns 96 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Under 2017 får också 12 så kallade registerkandidater ekonomiskt stöd.

Alla register lämnar återkommande rapportering och förnyad ansökan om ekonomiskt stöd, och får i samband med detta en återkoppling med förslag på utveckling och förbättring av registret. Denna återkoppling är en viktig del i kvalitetssäkringen av de Nationella Kvalitetsregistren.

Idag är Sverige utan tvekan ett föregångsland vad gäller att följa kvaliteten för patienterna och det kämpas på många håll med att bygga upp liknande system.

Andra register i vården

Inventeringar hos olika sjukvårdshuvudmän visar att det - utöver de Nationella Kvalitetsregistren - finns ett stort antal andra lokala, regionala och nationella kvalitetsregister. De finansieras inte med medel från överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten.

Överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister 2018

Överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017

Överenskommelse om satsning på Nationella Kvalitetsregister 2012-2016

På Socialstyrelsen finns också de så kallade hälsodataregistren som är lagstadgade.

Hälsodataregister, Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!