9 december 2019

Översyn
- Eventuell CPUA-konsolidering

I arbetet med framtidens kvalitetsregister övervägs olika alternativ för att främja en enhetligare och mindre komplex organisation.
Ett led mot en sådan ordning skulle kunna vara att samla de Nationella Kvalitetsregistren hos färre centralt personuppgiftsansvariga myndigheter (CPUA-myndigheter).

Bakgrund

En juridisk analys har genomförts om gällande rätt hindrar en konsolidering av CPUA-myndigheterna. Den analysen visar att några formella juridiska hinder inte föreligger.
I den beredningen har Nätverket för juridik och Nationella Kvalitetsregister deltagit.

Det finns dock andra konsekvenser än de juridiska som behöver utredas vidare och tas i beaktande.

Konsekvensanalys

Konsekvensanalysen är nu redovisad i ett första steg till Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, se nedan. Analysen belyser förutsättningar och beslutspunkter för ett eventuellt genomförande.

Konsekvensanalysen utgår från relevanta intressenters behov som till exempel de Nationella Kvalitetsregistren, Registercentrumorganisationerna (RCO), CPUA-myndigheterna, forskare och finansiärer (sjukvårdshuvudmännen och staten).

Beslut

Ledningsfunktionen fattade följande beslut den 28 juni -19 (utdrag ur protokoll):

  • Ge Stödfunktionen i uppdrag att fortsätta och intensifiera arbetet med att skapa förutsättningar för att säkerställa enhetliga arbetssätt för alla CPUA-myndigheter.
  • Stödja förslaget om en framtida konsolidering av CPUA-myndigheterna.
  • Ge Stödfunktionen i uppdrag att genomföra en fortsatt utredning om vilken inriktning för en konsolidering som är mest ändamålsenlig samt hur en sådan skulle kunna genomföras.
  • Ge Ledningsfunktionens huvudmannarepresentanter i uppdrag att ta med och diskutera frågan om eventuell konsolidering i sina nätverk, Regiondirektörsnätverket och Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket, som ett led i den fortsatta utredningen.

Kommentar: Kommande arbete ska presenteras för Ledningsfunktionen senast vid årsskiftet 2019/2020. Vid det mötet bör beslut fattas om en eventuell rekommendation till sjukvårdshuvudmännen angående en konsolidering av CPUA-myndigheterna.

Här finns hela protokollet från Ledningsfunktionens möte 28 juni 2019.

Presentation CPUA-utredning "Konsekvensanalys av konsolidering av CPUA-myndigheterna"

Hösten 2019

Arbetet går nu vidare, enligt beslut ovan, med att ta fram förutsättningar för och hur en konsolidering kan genomföras. I underlaget som tas fram ska även kostnadskalkyl ingå.

Dokument för att säkerställa enhetliga arbetssätt hos CPUA-myndigheterna ses över, och där så behövs tas nytt material fram.

Förankring sker löpande i relevanta grupperingar.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!