9 mars 2016

Expertgrupp

Expertgruppen är utsedd för att granska registrens redovisningar för användbara data och förbättringsarbete.

Expertgruppens medlemmar

Johan Thor
Läkare och specialist i socialmedicin, utbildad vid Karolinska Institutet och Harvard School of Public Health, USA. Johan disputerade 2007 med avhandlingen "Getting going on getting better: how is systematic quality improvement established in a healthcare organization?: Implications for change management theory and practice" vid Medical Management Center vid Karolinska Institutet.

Johan Thor var föreståndare för Jönköping Academy från starten 2009 till september 2013 då han inledde ett treårigt Vinnvård Fellowship in Improvement Science. Ledamot i expertgruppen för Nationella Kvalitetsregistret.

Boel Andersson Gäre
Barnläkare och har bland annat varit verksamhetschef vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Chef för Futurum — akademin för hälsa och vård, landstinget i Jönköpings län.

Professor, forskare och lärare på The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare där hon arbetar med Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap, men också som ämnesansvarig för forskning och forskarutbildning inom "Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd" samt som projektledare för EU-projektet QUASER.

Boel Andersson Gäre är också knuten till Växjö universitet, är docent i pediatrik vid Hälsouniversitetet i Linköping samt adjungerad professor vid Dartmouth Medical School. Ledamot i expertgruppen för Nationella Kvalitetsregistret.

Nina Nelson
Läkare och tidigare verksamhetschef vid Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, och FoU-ansvarig chefläkare vid Landstinget i Östergötland. Nu adjungerad professor i Pediatrik vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, och kvalitetsdirektör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Medlem i SLS kvalitetskommitté.

Olof Nilsson
Professor i ortopedi vid Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Överläkare, professor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Lena Gunningberg
Leg sjuksköterska, professor i vårdvetenskap med klinisk tjänstgöring som forsknings- och utvecklingsledare på kirurgdivisionen vid Akademiska sjukhuset. Hennes forskning handlar bland annat om trycksårsprevention. Lena Gunningberg har bidragit i SKL:s nationella satsning för ökad patientsäkerhet. Hon är av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse utsedd som Vetenskapligt råd inom området kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

Lena Gunningberg har lång erfarenhet av att arbeta med att leda, samordna och följa upp kliniska förbättringsarbeten. På Akademiska sjukhuset leder hon ett pågående tvärprofessionellt arbete avseende trycksår som syftar till att öka kunskapen om förebyggande insatser och öka användningen av olika hjälpmedel, men också göra patienterna mer delaktiga. Insatt hur registerdata kan användas i förbättringsarbete.

Ami Hommel
Leg sjuksköterska,universitetslektor i omvårdnad och klinisk lektor på ortopedkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Ledamot i styrgruppen för Rikshöft. Har lång erfarenhet av att använda data från Rikshöft i kliniskt förbättringsarbete. Hon har disputerat på förbättringsarbete utifrån kvalitetsregister och har bland annat använt data från Rikshöft till att införa ”höftlinjen”. Den innebär ett genomtänkt omhändertagande av äldre med höftfrakturer, från hämtningen med ambulans, via operation och sjukhusvård, till rehabilitering och eftervård.

Ami Hommel leder projektet ”Stimulera specialistutbildningarna för sjuksköterskor att använda data från de Nationella Kvalitetsregistren”. Ledamot i expertgruppen för Nationella Kvalitetsregistret.

Svante Lifvergren
Läkare (invärtesmedicin och lungmedicin) och filosofie doktor vid Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling på Chalmers och en av två föreståndare för Centre for Healthcare Improvement (CHI) på Chalmers. Avhandlingen handlade om kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården. Även utvecklingschef vid Skaraborgs Sjukhus med lång erfarenhet av att leda förbättringsarbete, bland annat med utgångspunkt i registerdata.

Anders Edström
Sjukgymnast. Lång erfarenhet av att stödja och leda förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården på alla nivåer, både i landsting och i kommun. Undervisar på universitetsnivå i förbättringskunskap inom hälso- och sjukvården. Har varit med och tagit fram flertalet skrifter om förbättringskunskap inom hälso- och sjukvården som används såväl i sjukvårdens kliniska förbättringsarbete som i vårdens utbildningar.

Anders Edström har gjort flera uppdrag för SKL inom området, även på socialtjänstsidan. Verkar som memeolog i Västerbotten och resten av norra sjukvårdsregionen. Har erfarenhet av kvalitetsregister och har en del av sin anställning på Registercentrum norr.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!