21 november 2019

Stöd till Nationella Kvalitetsregister 2019

SKL och regeringen har träffat en Överenskommelse om stöd till fortsatt utveckling av Nationella Kvalitetsregister under 2019.

Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor, där regionerna och staten bidrar med 100 miljoner kronor vardera.

Medlen ska användas till grundanslag till Nationella Kvalitetsregister, sex regionala registercentrumorganisationer, nationell stödfunktion inklusive nationellt program för datainsamling samt registerservice på Socialstyrelsen.

Uppnå Vision och mål enligt Flerårsplanen

I enlighet med årets överenskommelse ska kvalitetsregistrens huvud­män och staten verka för att förändra och vidareutveckla systemet för Nationella Kvalitetsregister så att fastställd vision och mål uppnås.
Parterna är överens om att under 2019 arbeta för att genomföra nödvändiga föränd­ringar i kvalitetsregistersystemet och arbeta utifrån den flerårsplan som tagits fram under 2018. Parterna ska bland annat verka för att i högre utsträckning uppnå förbättrade förutsättningar för registerbaserat förbättringsarbete, samordning av forsknings- och infra­struktur­frågor samt industrisamverkan.

Enligt överenskommelsen har regionerna även ansvar för att de Nationella Kvalitetsregistren integreras i kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården.

Riktat Statsbidrag

För att stärka Registercentrumorganisationernas (RCO) arbete för en förbättrad infrastruktur, samt uppnå bättre möjligheter till utvärdering och uppföljning av kvalitetsregistersystemet,
gav regeringen under 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningar och ge förslag till hur medels­tilldelning och upp­följning genom ett i förordning reglerat statsbidrag kan utformas.

Parterna är därför överens om att tillsammans med lednings­funktionen, RCO och kvalitetsregistrens huvudmän verka för att de förut­sättningar som behöver uppfyllas för att möjliggöra ett riktat statsbidrag ska komma på plats under 2019.

Vidare är parterna överens om att ha en fortsatt kontinuerlig dialog för vidareutveckling och finansiering inom systemet för nationella kvalitetsregister.

Överenskommelse om stöd till nationella kvalitetsregister 2019 (PDF, nytt fönster)

Regeringens pressmeddelande 20 maj 2019 (nytt fönster)


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!