1 september 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Förslag för kvalitetsregistrens framtid har presenterats

Minskade anslag, men inga organisatoriska förändringar omkring kvalitetsregistren 2017. En grundlig genomlysning under hösten med sikte på ett nytt steg i utvecklingen från 2018. Detta föreslås i den rapport som styrgruppen för Nationella kvalitetsregister har fått. Beslut tas i augusti.

Porträtt på Mona Boström

Mona Boström

2016 tar statens och landstingens/regionernas femåriga satsning på kvalitetsregistren slut. Därför har styrgruppen låtit Mona Boström, före detta landstingsdirektör i Stockholm, snabbutreda den närmaste framtiden. Styrgruppen har angett en budgetram på 220 miljoner för 2017. I år är den 320 miljoner. Ambitionen är att registren ska kunna fortsätta fungera ungefär som förut under mellanåret 2017.

I stora drag ser Mona Boströms förslag för 2017 ut så här:

Inget ansökningsförfarande genomförs i år. Under 2017 får varje nationellt kvalitetsregister och varje registerkandidat den ersättning de har 2016 minus 15 procent.

  • Budget för kansliet för Nationella kvalitetsregister minskar med 65 procent. Inom ramen för kansliets budget finns utrymme för att förvalta de framtagna nationella tekniska lösningarna.
  • Registercentrumen får sin nationella basersättning minskad med 45 procent. (De har också andra inkomstkällor.)
  • Socialstyrelsens Registerservice får inga medel i den här budgeten. Staten föreslås permanenta och finansiera Registerservice direkt.
  • Inga särskilda utvecklingsprojekt och ingen kvalitetsregisterkonferens genomförs 2017.

Framtidslösningen tas fram i en öppen process

Mona Boström har också haft styrgruppens uppdrag att föreslå en process för att komma fram till hur systemet ska se ut från 2018.

– Jag föreslår att man ska göra ett rejält omtag omkring hela kvalitetsregistersystemet. Man behöver se över ansvar, styrning, organisering och finansiering, säger hon.

En av utgångspunkterna är att registren används alldeles för lite för verksamhetsförbättring.

– Det är också ett stort problem att registren ligger utanför den ordinarie sjukvårdsorganisationen. Jag tror att huvudmännen måste ta ett mycket tydligare ansvar än nu och jag tror mer på att lägga stödresurser på den regionala nivån än på den nationella, säger Mona Boström.

Hennes tankar ligger helt i linje med vad styrgruppen säger i en debattartikel i Dagens Samhälle den 14 juni.

Mona Boström föreslår att en projektgrupp under hösten i en öppen process ska ta fram ett förslag på en långsiktigt hållbar lösning. I projektgruppen ska ingå företrädare för huvudmännen, staten, registerhållarna och registercentrumorganisationerna. Workshoppar och andra typer av dialog ska säkra att de olika intressenterna blir delaktiga i processen.

Styrgruppen kommer inför sitt möte den 31 augusti analysera de förslag som lagts fram i rapporten. Med utgångspunkt från förslaget om den öppna processen inför 2018 påbörjas redan nu ett arbete med att formera en projektgrupp. En workshop är beslutad att hållas den 28 september. Beslut om budget 2017 tas på augustimöte då också detaljerna för höstens arbete fastställs.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Mona Boströms rapport (PDF, nytt fönster)


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!