19 maj 2017
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Framtidens kvalitetsregister ska komma närmare vården

Projektgruppen med uppdraget att ta fram förslag om Nationella Kvalitetsregistrens roll som en del av systemet för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård är klara med sitt arbete och har presenterat sitt förslag.

Porträtt på Mats Bojestig

Mats Bojestig

Styrgruppens uppdrag till projektgruppen var att ta fram ett förslag med målen att

  • förändra och vidareutveckla systemet för NKR så att det är en integrerad del i ett nationellt hållbart system för kunskapsstyrning och uppföljning av svensk hälso- och sjukvård och ett viktigt stöd för att uppnå jämlik hälsa och resurseffektiv vård och omsorg.
  • NKR i större utsträckning ska användas i förbättringsarbete i vårdens verksamheter samt i klinisk forskning och samverkan med Life science-sektorn.

– Flera utvärderingar har påpekat att mycket har utvecklats positivt men stora utmaningar finns i att registren ska användas mer till att förbättra vården och komma närmare den dagliga vården. Arbetet med registren måste förenklas och tekniklösningarna effektiviseras. Patienterna behöver involveras aktivare i mätning och uppföljning, säger projektgruppens ordförande Mats Bojestig.

Projektgruppen har arbetat fram en modell som innehåller förslag till ansvar, organisation, styrning och finansiering.

Bland förslagen finns:

  • En vision för Framtiden kvalitetsregister "De nationella kvalitetsregistren bidrar till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa och används aktivt för uppföljning, lärande, förbättring, forskning samt ledning".
  • En förändrad och tydligare rollfördelning mellan Nationella Kvalitetsregister (NKR) och de regionala registercentrum organisationerna (RCO).
  • NKR bli en integrerad del i systemet för kunskapsstyrning enligt den struktur som landsting och regioner etablerar 2017/18 (länk)
  • Statens roll i kvalitetsregistersystemet förtydligas gentemot dess uppdrag att övergripande följa upp och utvärdera hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, bidra till förutsättningar för en effektiv infrastruktur, samt stödja forskning och samarbete med Life science-sektorn.
  • Utveckling av kriterier för fördelning av medel, bedömning och uppföljning av NKR där fokus läggs på registrens relevans, design, täckningsgrad, förbättring av vården samt bidrag till ny kunskap och forskning.
  • Projektgruppen har även tagit fram en särskild plan för finansieringen av Kvalitetsregistren och RCO 2018.

Styrgruppen har beslutat att anta förslaget om modell för medelstilldelning för 2018 samt att i juni 2017 tillsätta en samverkansgrupp för Nationella Kvalitetsregister för att bereda medelstilldelningen 2018. Övriga förslag i rapporten bereds vidare inom regeringskansliet och av SKL i samverkan med huvudmännen.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!