29 mars 2017
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Hjärtsjukvården i siffror

I Sverige har den akuta hjärtsjukvården förbättrats under lång tid med allt bättre redovisade resultat. En sammanställning av data från hjärtsjukvården presenteras nu i en rapport på Vården i siffror.

Läs rapporten på Vården i siffror

Den akuta hjärtsjukvården har förbättrats, men det finns fortfarande stora skillnader både inom och mellan landsting och regioner, till exempel hur snabbt behandlingen påbörjas för en patient med stor hjärtinfarkt. Tiden till öppnande av kranskärlet är avgörande för fortsatt överlevnad och livskvalitet. Även prevention efter hjärtinfarkt, med rökstopp och andra åtgärder, kan förbättras.

Rapport med indikatorer från registret SWEDEHEART och Socialstyrelsen

Rapporten om hjärtsjukvård visar indikatorer och mått som speglar sjukdomsförekomst, vård och behandling i akutskedet och preventiv behandling efter sjukdom. Även mått på hälsoutfall för patienten, processmått och kostnadsmått ingår. Indikatorerna är hämtade från kvalitetsregistret SWEDWHEART och Socialstyrelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!