25 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Kvalitetsregistren och framtiden

Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har fattat beslut om anslag till registerverksamheten för 2017 och hur ett nytt kvalitetsregistersystem från 2018 ska utarbetas.

Övergångsåret 2017

Vid årsskiftet avslutas den femåriga satsningen på kvalitetsregister från stat och landsting. För att få en smidig övergång till en långsiktig modell för driften av kvalitetsregistren efter denna särskilda satsning kommer 2017 att vara ett övergångsår med tryggad finansiering, om än på en lägre nivå.

Under 2017 finansieras Nationella Kvalitetsregister av staten med 92 miljoner kronor och landstingen 100 miljoner kronor. Dessutom tillkommer preliminärt 40 miljoner kronor outnyttjade medel från landstingen 2012-2016. Totalt 232 miljoner kronor jämfört med 320 miljoner kronor under den särskilda satsningen. Samtidigt kommer Registerservice vid Socialstyrelsen att finansieras med andra statliga medel.

Medlen fördelas så här

  • Huvuddelen av de Nationella Kvalitetsregistren får 85 procent av tidigare tilldelning vilket innebär 185 mkr
  • Anslag Registercentrumorganisationer (RCO) samt särskilda nationella uppdrag: 29 mkr
  • Nationellt kansli och övergripande projekt inom primärvård och IT: 18 mkr

Utarbetande av ett nytt stabilt, långsiktigt och hållbart kvalitetsregistersystem

Styrgruppen har utsett en projektgrupp som fått i uppdrag att i mars 2017 leverera ett beslutsunderlag med förslag till ett stabilt och långsiktigt hållbart system för kvalitetsregister som är en del av den samlade kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården.

Mats Bojestig

Mats Bojestig, ordförande i projektgruppen.

Utifrån underlaget kommer styrgruppen att ta ställning till förslagen. Slutligen är det upp till stat och regioner/landsting, att fatta beslut. Som utgångspunkt ska projektgruppen ta fram en målbild på 5-8 års sikt och sedan presentera förslag på:

  • Styrmodell
  • Ansvarsfördelning
  • Organisationsstruktur
  • Finansieringsmodell

Underlaget ska vara väl underbyggt och möjliggöra att ett nytt system genomförs 2017 och implementeras i sin helhet 2018.

I projektgruppen ingår:

Anna Nergårdh, chefläkare, biträdande landstingsdirektör Stockholms läns landsting
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län
Rita Jedlert, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Mona Heurgren, avdelningschef Socialstyrelsen
Maria Nilsson, chef för enheten för registerforskning, Vetenskapsrådet
Jack Lysholm, chef regionalt Registercentrum Norr
Soffia Gudbjörnsdottir, registerhållare Nationella diabetesregistret
Ingmar Näslund, registerhållare Svenska överviktsregistret
Anna-Lena Andersson, socialchef Kalix delar kommunplatsen med Catharina Johansson, förvaltningschef vård och äldre samt socialchef, Alingsås.

Till ordförande för gruppen utses Mats Bojestig.

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!