1 september 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Utredning föreslår center för effektivare vårddokumentation

Bilda ett nationellt center för informationsstruktur och informatik med uppdrag att utveckla strukturerad, effektiv och patientsäker dokumentation. Det föreslår Göran Stiernstedt i sin utredning om effektiviteten i sjukvården.

Målet är bland annat att få bort dubbeldokumentation och underlätta överföring från journaler till exempelvis kvalitetsregister.

Porträtt av Åke Nilsson

Åke Nilsson.

– Det är mycket positivt att utredningen ser vikten av att informationssystemen ger professionerna så mycket stöd som möjligt i sitt dagliga arbete och att det ska vara lätt att göra rätt vid hanteringen av systemen. Vi ser det tydliga behovet för enhetlig struktur i informationssystemen.

– I vårt arbete bidrar vi till att förenkla registreringen till Nationella Kvalitetsregister som är ett viktigt verktyg i att förbättra vården, säger Åke Nilsson programansvarig för Nationella programmet för datainsamling, NPDi.

Idag är det vanligt med dubbeldokumentation (eller trippel- och kvadrupeldokumentation) i journalen. Socialstyrelsen uppskattar att så mycket som 70 procent av det som antecknas i en journal är upprepningar av tidigare anteckningar. Det finns också en osäkerhet om vad som ska dokumenteras, hur och av vem. Trots det finns det sällan policys, rutiner, utbildning och stöd när det gäller dokumentation.

Lätt att skylla på tekniken

Dubbeldokumentation är intimt förknippad med hur man arbetar i vården och är ibland ett symtom på brister i arbetsfördelning och struktur.

Porträtt av Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt

Stiernstedts utredning pekar på att problemen ofta bottnar i traditioner, hierarkier och kulturer. Men det är en fråga som sällan lyfts fram, istället är det lättare att skylla på tekniken och kräva nya dokumentationssystem än att angripa arbetssätten.

Ett annat uttryck för dubbeldokumentation är att systemen inte kommunicerar med varandra över vårdgivargränser, inom en vårdgivare eller t om för en och samma användare. Ett exempel är att det som antecknas i journalen med automatik inte kan föras över till ett kvalitetsregister.

NPDi ett steg på vägen

De problem som utredningen belyser vill den möta med ett nationellt center för att hitta lösningar. En del av ett sådant kan man säga redan finns inom satsningen på Nationella Kvalitetsregister. Där ingår Nationella programmet för datainsamling (NPDi) som arbetar med lösningar för att få bort dubbelregistrering av journaluppgifter i samband med registrering i Nationella Kvalitetsregister. Arbetet syftar till att bygga gemensamma tjänster för inhämtning av uppgifter till kvalitetsregistren.

Ett nationellt kompetenscentrum för informatik inom e-hälsa har under 2014–2015 etablerats i Region Örebro län med den samlade nationella kompetensen fortsätter under 2016. Syftet är att skapa en struktur för att ta fram specifikationer så att nationella kvalitetsregister ska kunna hämta strukturerade uppgifter ur journalsystem.

Förslagen i utredningen

Utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) av den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Göran Stiernstedt föreslår att att ett nationellt center för informationsstruktur och informatik ska bildas. I uppdraget ska ingå:

  • Metod- och modellstöd vid tillämpningen av nationell informationsstruktur
    samt vid utvecklingsarbete med informatik och strukturerad information i hälso- och sjukvårdens informationssystem
  • Projektstöd för professionsdriven utveckling av strukturerad
    dokumentation, bl.a. journalmallar
  • Modellstöd för arbete på verksamhetsnivå med effektiv och
    patientsäker dokumentation.

Centret ska organiseras med en nationell bas men med ett regionalt nätverk av experter och i alla delar med involvering av professionerna.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!