2 februari 2021
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Webbinarium - Att forska på kvalitetsregister

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har genomfört ett webbinarium om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Se inspelningen av webbinariet här.

De Nationella Kvalitetsregistren utgör ett unikt underlag för forskning och kvalitetsutveckling. Registren innehåller individuppgifter om bakgrundsfaktorer, diagnostik, behandling och utfall. Men vad får uppgifternas användas för, hur regleras utlämnandet och vilket ansvar har mottagaren?

Vägledning för forskning

Utgångspunkt för webbinariet är vägledningen ”Kvalitetsregisteruppgifter för forskning” som beskriver gällande reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Vägledningen vänder sig både till forskare som begär kvalitetsregisteruppgifter och till personal som arbetar med sådana kvalitetsregister.

Vägledningen Kvalitetsregisteruppgifter för forskning 

Inspelat webbinarium

Inspelningen visas uppdelad i webbinariets programpunkter. Under varje filmsekvens finns en PDF med presentationen från respektive programpunkt.

1. Välkommen och introduktion

Manólis Nymark och Petra Hasselqvist, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, SKR hälsar välkommen och introducerar webbinariet. (Längd cirka 5 minuter).

Presentationsmaterial Introduktion och innehåll (PDF, nytt fönster)

2. Kvalitetsregister - vad är det?

Avsnittet tar upp syftet med kvalitetsregister, rättslig reglering, vad de får användas till, vad som kännetecknar ett kvalitetsregister samt roller och mandat i kvalitetsregisterområdet. (Längd cirka 30 minuter).

Medverkande: Manólis Nymark och moderator Petra Hasselqvist.

Presentationsmaterial Kvalitetsregister - vad är det (PDF, nytt fönster)

3. Behandling av personuppgifter för forskning

Avsnittet handlar bland annat om hur registerforskning får utföras, om etikprövning, känsliga personuppgifter, EU:s dataskyddsförordning (GDPR), och forskningspersoners rättigheter. (Längd cirka 44 minuter).

Medverkande: Manólis Nymark och moderator Petra Hasselqvist.

Presentationsmaterial: Behandling av personuppgifter för forskning (PDF, nytt fönster)

4. Utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Avsnittet handlar om allmänna handlingar, sekretess för kvalitetsregister, sekretessprövning, utlämnande för forskning till offentliga och privata forskningshuvudmän och domstolspraxis. (Längd cirka 21 minuter).

Medverkande: Manólis Nymark och moderator Petra Hasselqvist.

Presentationsmaterial: Utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning (PDF, nytt fönster)

5. Hantering vid begäran och utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter

Om Överenskommelsen om samverkan mellan SKR och industrin om kvalitetsregister. Medverkande: Petra Hasselqvist

Om ansökan om utlämnande av data, mottagarens ansvar, personuppgiftsbiträden, vilka data som lämnas ut och hur. Medverkande: Anna Trinks

Om att sammanställningar av data också är allmänna handlingar och om samkörning av register. Medverkande: Manólis Nymark

(Längd cirka 43 minuter)

Presentationsmaterial: Hantering vid begäran och utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter (PDF, nytt fönster)

6. Stöd för samkörning. Registerservice vid Socialstyrelsen.

Avsnittet handlar om Socialstyrelsens registerservice, beställning och utlämnande av individuppgifter, sekretessprövning samt samkörning av registeruppgifter från fler registerhållare. (Längd 28 minuter).

Medverkande: John Kling och Anna Gref, Socialstyrelsen

Presentationsmaterial: Stöd för samkörning. Registerservice vid Socialstyrelsen. (PDF, nytt fönster)

7. Internationell forskning samt Författarskap och publicering

Första delen av avsnittet tar bland annat upp GDPR och forskning inom EU, etableringsprincipen, laglighetsprövning vid forskning utomlands, forskning i tredjeland, pseudonymisering och avidentifiering. Andra delen handlar om upphovsrätt och katalogskydd vid publicering. (Längd 34 minuter).

Medverkande: Manólis Nymark och moderator Petra Hasselqvist.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!