3 december 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Jävsdeklaration

Medlemmarna i ett registers styrgrupp ska deklarera jäv. För att underlätta processen har vi tagit fram blanketter och ett förförfarande som du kan använda.

Styrgrupperna för de Nationella Kvalitetsregistren är oerhört viktiga för utvecklingen av registren. Beslutet om jävsdeklaration, som fattats av beslutsgruppen, är ett sätt att se till att registrens styrgrupper har ett system för att hantera jäv gentemot huvudmännen.
Ofta handlar det inte om att utesluta någon, utan att snarare klargöra vilka beslut man får vara med att fatta och hur beslut dokumenteras.

Det är registerhållaren för respektive kvalitetsregister som har huvudansvaret för sin egen och styrgruppens jävsdeklarationer. Vid behov, t.ex. vid misstanke om jäv, ska registerhållaren samverka med ansvarig chef för den förvaltning eller organisatoriska enhet som ansvarar för registren samt med jurist.

Gör så här för att deklarera jäv

  • Varje styrgruppsmedlem deklarerar jäv enligt de fastställda frågorna i blanketten ”Deklaration av jäv för styrgruppsmedlemmar i Nationella Kvalitetsregister".
  • De fastställda frågorna i blanketten utgör minimikrav, det vill säga centralt personuppgiftsansvarig myndighet eller registret kan lägga till egna frågor.
  • Registerhållaren/centralt personuppgiftsansvarig myndighet samlar in deklarerad blankett från varje styrgruppsmedlem.
  • Registerhållaren/centralt personuppgiftsansvarig myndighet tar ställning till om deklarerade jäv har betydelse och dokumenterar i förekommande fall hur det ska hanteras.
  • Registerhållaren/centralt personuppgiftsansvarig myndighet deklarerar till kansliet i samband med årlig rapportering att ställning har tagits. Det görs genom att bifoga ifylld blankett ”Deklaration av jäv för styrgruppsmedlemmar i Nationella Kvalitetsregister" i registerprofilen i ansökningssystemet. Det kan göras när som helst under året.
  • Observera att blanketterna kan lämnas ut på begäran. Det är därför registerhållaren/huvudmannens ansvar att spara styrgruppmedlemmarnas deklaration av jäv.

Deklaration av jäv för styrgruppsmedlemmar i Nationella Kvalitetstregister, (word-dokument)

Den Nationella Stödfunktionen önskar ta del av ifylld blankett som visar att registret har hanterat jäv, gentemot CPUA. Den lämnas in via ansökningssystemet, i registerprofilen. Enskilda styrgruppsmedlemmars jävsdeklaration ska hanteras av CPUA.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!