24 februari 2021
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Stöd för information till patienter

Det är ett lagkrav att varje patient inom den allmänna hälso- och sjukvården eller i den kommunala hälso- och sjukvården får information före registrering i ett Nationellt Kvalitetsregister. Informationen ska vara tydlig och möjlig att ta till sig.
Information på lättläst svenska

Bakgrund

I samband med att uppgifter förs in i ett kvalitetsregister ska vårdgivaren informera patienten om det. Kvalitetsregistren ska på sina hemsidor ha information om registreringen.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan registrering, ska den lämnas så snart som möjligt. Situationen kan exempelvis uppstå vid akutvård. Då bör vårdgivare ge patienten informationen efter behandling eller vid utskrivning.

Information till barn och ungdomar

Information om registrering i Nationella Kvalitetsregister ska även ges till barn och ungdomar som nått sådan mognad att de kan ta ställning själv om de vill bli registrerade eller inte. Barnets självbestämmanderätt och inflytande över personuppgiftsbehandlingen i ett kvalitetsregister beror på ålder och mognad. Som tumregel kan ungdomar som är 15 år bestämma själv om de vill förekomma i ett kvalitetsregister. Annars är det vårdnadshavarna som ska informeras och motsätta sig registrering.

Den lättlästa texten är lämplig för barn och ungdomar, personer med kognitiva funktionsnedsättningar och personer med bristande kunskaper i svenska.
Den lättlästa informationen är något förkortad. Om man ger förkortad information om registreringen ska den alltid hänvisa till den fullständiga informationen, lämpligen den som finns på kvalitetsregistrets hemsida eller på denna webbplats.

Stöd för information

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram mallar som stöd i den informationsskyldighet som både vårdgivare och kvalitetsregister har för sin behandling av personuppgifter i kvalitetsregistren. De finns för nedladdning nedan.

Mallarna är utformade enligt GDPR-krav. Grundinformation om Nationella Kvalitetsregister till patienter finns översatta på fyra språk; arabiska, engelska, persiska och somaliska.

Samtliga mallar ligger i Word, så de enkelt kan anpassas utifrån lokala förhållanden.
En stor del av texten är likalydande oavsett vilken vårdenhet och vilket kvalitetsregister det gäller.

Observera att vissa uppgifter måste föras in lokalt. Dessa ställen är markerade i mallarna med röd eller grå text.

Det finns även en mall för lättläst information på svenska, en affisch att sätta upp i behandlings- eller väntrum och ett kort brev att använda för exempelvis kallelse. I utkastet till brev/kallelse finns även juridisk rekommendation om hur kallelser eller påminnelser via sms bör hanteras.

Mallar

Affisch till väntrum / behandlingsrum

Patientinformation på lättläst svenska

Mall för vårdgivare, kort information i kallelse

Mall för vårdgivare, fyll i uppgifter till patient

Mall för centralt personuppgiftsansvarig (CPUA)

Översatt patient- eller brukarinformation

Nedan finns information om Nationella Kvalitetsregister på andra språk än svenska.
Av praktiska skäl är den här informationen inte specifik för varje kvalitetsregister, utan handlar om kvalitetsregister generellt.

Informationen är översatt av auktoriserade översättare på varje språk.
Detta är grundinformationen på svenska.

Arabiska

Engelska

Persiska

Somaliska

De översatta språken är valda utefter Ineras översättningspolicy. Inera AB är ett bolag som Sveriges Kommuner och Regioner äger och som sysslar med bland annat digitalisering.

Texter för kvalitetsregisters hemsidor

Alla Nationella Kvalitetsregister måste på sina hemsidor ha information till patienter. Texterna nedan är förslag till underlag för webbsidor med patientinformation.
Specifik information om det aktuella kvalitetsregistret fylls i på de rödmarkerade ställena.

Underlag för webbsida med information om registrering i kvalitetsregister

Underlag för lättläst information om registrering i kvalitetsregister till webben

Övrig information

Övergripande information till patienter om deltagande i kvalitetsregister, anpassat till GDPR

Mer information om juridik och regelverk finns här.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!