3 december 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Patientrapporterade mått

Inom hälso- och sjukvården och omsorgen används olika typer av mått för att följa och utvärdera vårdens insatser: administrativa, kliniska och patientrapporterade mått. De senare används för att få kunskap om hur patienterna själva upplever sin hälsosituation och den givna vården.

En behandling, eller annan intervention, kan följas upp med patientrapporterade mått på två sätt; mätning av patientens hälsa/hälsoförändring eller genom att mäta patientens nöjdhet. Det sker oftast med hjälp av någon form av enkät.

När enkäter används för att mäta hälsoresultat kallas de ofta Patientrapporterade Utfallsmått; PROM (Patient-Reported Outcome Measures).

De mått som utvärderar patientens upplevelse av den givna vården kallas dock numera ofta Patientrapporterade Upplevelsemått; PREM (Patient-Reported Experience Measures).

Guider över patientrapporterade hälsomått

Ett stort problem med patientrapporterade mått är att det kan vara svårt att välja rätt bland alla de olika mått som idag finns att tillgå. Registercentrum Sydost har tagit fram en guide i tre delar för att underlätta kvalitetsregistrens val och användning av patientrapporterade mått i registret. Guiderna omfattar mått som finns i kvalitetsregistren idag eller som planeras att införas.

Informationen i guiden omfattar:

  • vilka patientrapporterade hälsomått som används inom registren
  • dess psykometriska egenskaper
  • användningsområde
  • tillgänglighet
  • licens(kostnader) och rättigheter
  • alternativa mått

PROM-guide, Registercentrum Sydost

Registercentrum stödjer användningen av patientrapporterade mått

De vanligaste generiska patientrapporterade måtten idag i kvalitetsregistren är EQ-5D och
SF-36, vilka används av cirka 30 procent respektive cirka 10 procent av registren. Båda dessa mått är licensbelagda och medför licenskostnader vid användning.

För att underlätta för registren har Registercentrum i samverkan skapat olika lösningar; rörande EQ-5D har ett femårsavtal tecknats med EuroQol-gruppen och rörande SF-36 har en svensk fri och gratis version, RAND-36, skapats.

Den vanligaste formen av patientrapporterade mått i registren är sjukdoms-/ symptom/- och domänspecifika mått, där det dock oftast är så att varje register har sin egen uppsättning av mått, även inom samma hälsodomäner (tex depression och fysisk funktionsförmåga). Flertalet register använder också kombinationer av olika mått, för att få bättre helhetssyn på patientens hälsosituation.

De register som vill använda EQ-5D tecknar ett underavtal med QRC Stockholm (oavsett vilket Registercentrum man är anslutet till). Du kan läsa mer om det på QRC Stockholms webbplats.

De register som önskar använda RAND-36 beställer den hos Registercentrum Sydost.

RAND-36/SF-36, Registercentrum Sydost

Har du frågor?

Ett kvalitetsregister som har frågor runt patientrapporterade mått är välkomna att vända sig till sitt registercentrum. Två registercentrum har dock särskild finansiering för att tillhandahålla vissa specifika kompetenser och dit kan alla vända sig direkt:

  • Registercentrum Sydost (RCSO) har specifik kompetens rörande patientrapporterade mått för barn och ungdomar samt rörande användning av patientrapporterade mått inom förbättringsarbete.
  • Registercentrum Syd har specifik kompetens rörande sjukdomsspecifika patientrapporterade mått och analys/instrumentrevidering med hjälp av Raschanalys.

Registercentrum, kontaktuppgifter

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!