Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Ökad läkemedelsuppföljning via Nationella Kvalitetsregister

På uppdrag av Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en förstudie avseende förutsättningar för ökad uppföljning av läkemedelsanvändning i kvalitetsregister genomförts.

Förstudie - förutsättningar ökad läkemedelsuppföljning (PDF)

Förstudien har utgått från två perspektiv – ett regulatoriskt och ett tekniskt. Enkäter har skickats till samtliga registerhållare för de nationella kvalitetsregistren som får nationella medel. Resultatet från enkäterna har utgjort grund för intervjuer som genomförts med ett antal intressenter. Av 107 kvalitetsregister har 72 deltagit varav ett 50-tal samlar idag läkemedelsinformation. Av dessa samlar 43 register informationen manuellt, sex stycken via enskilda direktintegrationer samt ett via metodik enligt det nationella programmet för datainsamling (NPDi), vilken innebär en generisk integration mellan register och huvudmännen.

Genom att Läkemedelsverket och TLV har visat intresse för registerdata som stöd för uppföljning av nya läkemedel har dialogen kring data för uppföljning ökat. Tillgången till data behöver säkerställas och datakvalitén behöver vara hög för att registerdata ska kunna användas. Samtidigt behöver vårdgivarna arbeta närmare myndigheterna och  industrin för att säkra sina behov av information för beslut kring läkemedel (deras behandlingseffekter i relation till pris).

Förstudiens resultat har nu återrapporterats till berörda parter som underlag för ett fortsatt arbete.

- Det är tydligt att kvalitetsregistren adresserar ett stort behov att vårdgivarna tillgängliggör sin läkemedelsinformation via den nationellt gemensamma infrastrukturen, säger Björn Hultgren, IT-strateg på SKL.

Förstudiens resultat

  • Den enskilt viktigaste faktorn för att öka läkemedelsinformation i register är en ökad standardisering och strukturerad läkemedelsinformation. Det är ett arbete som primärt behöver göras av vårdgivarna själva, inte av kvalitetsregistren.
  • Informationen som matas in manuellt begränsas för att minska belastning och för att kunna fokusera på den information som är viktig.
  • Informationen standardiseras genom tydliga riktlinjer från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmåns¬verket (TLV).
  • Knappt hälften av huvudmännen (9 av 21) har idag förutsättning att göra läkemedelsinformation tillgänglig via de nationella tjänsterna genom det nationella tjänstekontrakt som avser läkemedelsinfor-mation – GetMedicationHistory.
  • Nästan 70 procent av registerhållarna anser det möjligt att skynda på utvecklingen genom att vårdgivarna tillgängliggör läkemedelsinformation till register via den nationella tjänsteplattformen.

Viktigaste slutsatser och förslag till åtgärder

  • Genomföra en fördjupning av förstudien med uppföljning av svar och kommentarer från registerhållare för att närmare undersöka hinder och lösningar.
  • Genomföra riktade insatser för att kunna nå en automatisk informationsförsörjning av läkemedelsinformation till register och undvika den nuvarande dubbeldokumentationen. Det kan ske genom riktade statsbidrag till registercentrumorganisationerna.
  • I ett första steg, genom befintlig metodik och teknik framtagen av (NPDi), inrikta sig på de register som har läkemedelsinformation. Samtidigt samordna en motsvarande insats med de huvudmän som redan idag har förmågan att tillgängliggöra läkemedelsinformation genom de nationella tjänsterna. På så sätt möjliggörs en snabb verkningsgrad för att nå effekter avseende ökad uppföljning av läkemedelsanvändning genom kvalitetsregister. En sådan insats ligger även väl i linje med en tidigare utredning framtagen av Regionala cancercentrum.
  • I ett andra steg skulle motsvarande insatser göras med de huvudmän vilka idag inte tillgängliggör läkemedelsinformation via nationella tjänster. Detta steg skulle inte innebära något merarbete för de register som då samlar läkemedelsinformation via de nationella tjänsterna, utan istället medföra effekt att helt undvika den befintliga dubbeldokumentationen för dessa.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!