27 november 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Registercentrum, stöd till kvalitetsregister

Registercentrumens uppdrag är att stödja kvalitetsregistren vad gäller drift, förbättringsarbete och resultatanalys. De ska också vara ett stöd i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten.

Idén är att flera register tillsammans ska kunna bära kostnader för personal och system som ett enskilt register inte klarar. På så sätt kan en fortsatt registerutveckling garanteras med begränsade ramar, samtidigt som den decentraliserade modellen behålls.

Registercentrumens uppdrag är att skapa synergieffekter i samarbetet mellan register till exempel vid teknisk drift, analysarbete, stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata, samt medverka till att registerdata blir användbara för olika användare. Trots förekomsten av registercentrum ska alla registren fortfarande drivas av självständiga registerhållare.

Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har sedan 2013 gett samtliga registercentrum i Sverige i uppdrag att stödja verksamhetsnära förbättringsprojekt med hjälp av kvalitetsregister, i samverkan och dialog med hälso- och sjukvården.

Länkar till registercentrum

Regionala cancercentrum

De sex regionala cancercentrumen (RCC) utgör registerstöd för ett tjugotal nationella kvalitetsregister inom cancerområdet. Två av registren innehåller åtta respektive fyra delregister. Delar av RCC:s verksamhet ingår i det uppdrag som varje sjukvårdsregion har att tillhandahålla en registercentrumorganisation.

Förutom kvalitetsregisteruppdraget ska RCC ta emot, koda, registrera och kontrollera de uppgifter som årligen skickas vidare från regionen till Cancerregistret vid Socialstyrelsen.
De nationella kvalitetsregister RCC stöder är uppbyggda på den tekniska plattformen INCA, som ägs av landsting/regioner och förvaltas och utvecklas av RCC. För närvarande finns förutom cancerregistren ca trettio andra register på plattformen.

Nationella Kvalitetsregister på cancercentrum.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!