10 september 2018
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Rundabordsmöte

Rundabordsmötena ger tillfälle för registerhållare att diskutera aktuella frågor kring kvalitetsregister, utbyta erfarenheter och få information om vad som pågår på nationell nivå.

Workshop med framtidsfokus

Hur kan de Nationella Kvalitetsregistren bidra till att utveckla vården och hur skulle det kunna fungera om fem till åtta år? Det var två frågor som diskuterades på en workshop den 28 september i Stockholm, med 140 personer om kvalitetsregistrens framtid.

Workshopen arrangerades på uppdrag av styrgruppen för satsningen på Nationella Kvalitetsregister. Satsningen tar slut vid årsskiftet och en projektgrupp ska arbeta fram ett nytt kvalitetsregistersystem från 2018. Gruppens arbete startar med att formulera en målbild och workshopens syfte var att ge inspel till det arbetet.

Agneta Jansmyr, ledamot av styrgruppen och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län inledde dagen. Hon nämnde öppenhet, forskning och ökad professionalisering som tre framgångar som satsningen resulterat i. När det gäller fortsatta utmaningar lyfte hon integrering av vårdinformationssystem och journaldokumentation samt att öka registrens roll i förbättringsarbetet.

Registren är en naturkraft

Professor Staffan Lindblad gav inspiration till de kommande diskussionerna genom att skandera:

– Registren är en naturkraft! Innovationerna i vården driver registren framåt, det är styrkan. Registren bryter fram där vården kan bli bättre.

När deltagarna därefter fick frågan om hur kvalitetsregister kan bidra till den kunskap som behövs för att utveckla vården blev diskussionerna intensiva runt borden. Det diskuterades förändringar i lagstiftning, incitament för att öka användningen i vårdmötet, ökat multiprofessionellt engagemang och mycket mer.

Hur kvalitetsregisterarbetet med Riksstroke ser ut idag och några visioner för framtiden berättade Bo Norrving, ordförande och registerhållare för Riksstroke om. Han underströk vikten av att kunskapsstöd, med kvalitetsregister, är integrerat i kvalitetsarbetet och att det går att följa data löpande. En av hans visioner är att kunna se hela patientflödet (före, under och efter insjuknandet), vilket skulle ge förutsättningar att strategiskt planera strokevården.

Här kan du ta del av Bo Norrvings presentation:

Kvalitetsregisterarbete i praktiken, Bo Norrving, Riksstroke (PDF, nytt fönster)

Berättelser om framtidens kvalitetsregister

När alla deltagarna gavs möjlighet att forma sin önskade bild av framtiden med hjälp av berättelser flödade kreativiteten runt många bord medan andra förhöll sig lite trevande till uppgiften. Resultatet blev en rad berättelser som innehöll en bild av framtiden och vad som behöver göras för att nå dit. Ett par exempel:

Workshop om kvalitetsregistrens framtid, deltagare skapar framtidsberättelser
  • Registerdata används som beslutsstöd vid möte mellan patient och läkare/terapeut. Ger individanpassad vård. Kräver att data är enkelt åtkomlig och lätt att använda. Och respekt för patientens kunskap om sig själv.
  • Alla i vården vet hur man använder och omsätter kvalitetsdata, det är ett naturligt och integrerat arbetssätt i vården. Kräver återkommande utbildning i förbättringskunskap, kunskapsstöd, ledarskap. inom respektive område i både grund- vidare- och fortbildningsnivå.

Ordförande för projektgruppen Mats Bojestig tog emot berättelserna som input till gruppens arbete som han beskrev som mycket spännande och viktigt.

– Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för kunskapsstyrning där rollerna är tydliga, sa Mats Bojerud och vill kroka arm med patienten.

– Hur är vi medskapare med patienterna? Vi behöver kroka arm för att få utväxling. Målet är att ha bästa möjliga kunskapsunderlag vid varje möte och där är kvalitetsregistren en viktig del.

Framtidsberättelser från workshopen (PDF 6 MB, öppnas i nytt fönster)

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!