24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Beräkning av täckningsgrad

Täckningsgrad är ett mått på hur stor andel av den avsedda populationen som återfinns i registret.

Täckningsgraden är av central betydelse för trovärdigheten i ett registers utdata och den påverkar hur olika typer av indikatorer kan och bör tolkas. För en pragmatisk beräkning av ett registers täckningsgrad är det en fördel om det finns jämförelsedatabaser, åtminstone för någon del av registret.

Socialstyrelsens hälsodataregister

Registerservice vid Socialstyrelsen utför beräkningarna av täckningsgrad för sådana data som omfattas av Socialstyrelsens hälsodataregister. Hälsodataregistren kan i många fall användas som jämförelsedatabas för att skatta andelen fall som har registrerats.

Registerservice vid Socialstyrelsen

Socialstyrelsens hälsodataregister

Det är viktigt att komma ihåg att Socialstyrelsens hälsodataregister (patientregistret, läkemedelsregistret, cancerregistret, tandhälsoregistret eller medicinska födelseregistret) inte alltid kan betraktas som sanningen eller ”gold standard”. Det förekommer ett bortfall även i dessa register. På en generell nivå är dessa register dock mer heltäckande eftersom det finns föreskrifter (lagstöd) för registrering.

En utmaning vid beräkning av täckningsgrad är att selektera populationen i hälsodataregistret så att den överensstämmer med målpopulationen i kvalitetsregistret. Urvalen i de olika hälsodataregistren baseras vanligen på diagnos-, åtgärds- och läkemedelskoder.

Illustration av beräkning avb täckningsgrad

Socialstyrelsens skattning av täckningsgrad

Grunden för Socialstyrelsens skattning av ett kvalitetsregisters täckningsgrad är följande fyra kategorier:

  • endast förekommande i kvalitetsregistrer
  • endast förekommande i aktuellt hälsodataregister
  • förekommande i båda registren (matchar)
  • förekommer inte i något av registren.

För den fjärde kategorin ovan saknas alltså uppgifter. Om fall inte är registrerade i något av registren kan beräkningen av täckningsgraden bli missvisande eftersom en stor grupp kan komma att saknas i nämnaren.

Undantag för register i uppbyggnadsskede

Eftersom de svenska nationella kvalitetsregistren ska ha hela riket som målpopulation finns det ingen större anledning att mäta täckningsgraden på olika sätt. Ett undantag kan vara register i uppbyggnadsskeden. För dessa kan det vara värdefullt att mäta täckningsgraden bland de kliniker eller sjukhus som registrerar i registret.

Läs vidare

Information och hjälp med täckningsgradsjämförelser:
Socialstyrelsens registerservice

Rapport som visar täckningsgrader för de Nationella Kvalitetsregistren:
Rapporteringen till Nationella Kvalitetsregister och hälsodataregistren - jämförelser av täckningsgrader 2014

Diskussion om täckningsgradsbegreppen, WHO:
Completeness and coverage of death registration

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!