24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Valideringsstudier, exempel, exempel

Här kan du ta del av exempel på valideringsstudier, utförda av olika register och registerscentrum.

Validering utifrån kvalitetsdimensioner

Exempel från Nationella kvalitetsregistret för bröstcancer

Valideringen syftar till att förbättra datakvaliteten i det Nationella kvalitetsregistret för
bröstcancer. Resultaten från studien kommer att användas som underlag för till exempel:

  • Revidering av formulär och manual för inrapportering
  • Utbildning av inrapportörer
  • Ombyggnad av registret

Validering av TIA i Riksstroke

Exempel från Riksstroke

Syftet har varit att validera diagnosen TIA genom en detaljerad journalgranskning av två oberoende granskare av ett representativt urval av patientjournaler från registret.

Jämföra journaler med registerdata

Exempel från Svenska knäprotesregistret

Syftet med validering av datakvaliteten i registret var att undersöka hur väl den inmatade datan stämmer med verkligheten. På det sättet kan registret bilda sig en uppfattning om säkerheten i överlevnadsanalyserna och huruvida uppgifterna är så bra att de kan användas för tillförlitliga statistiska analyser och processmått.

Intern validitet av Graviditetsregistret

Exempel från Graviditetsregistret, på engelska

Syftet med valideringsstudien var att undersöka intern validitet, eventuella systematiska fel i inmatning och täckningsgrad för de ingående variablerna i Graviditetsregistret.

Aktualitet (timeliness)

Exempel från Nationella prostatacancerregistret

I kvalitetssäkringssyfte är inrapporteringshastigheten av betydelse. Äldre, eftersläpande data riskerar att i ett förbättringsarbete snabbt att bli inaktuella och därmed av mindre värde.

Verktyg för validering av kvalitets­registerdata

Exempel från Epidemiologi och Registercentrum Syd

Epidemiologi och Registercentrum Syd (ERC Syd) har utvecklat en delvis automatiserad procedur som baseras på urvalsmetodik och som minimerar det nödvändiga manuella arbetet.

Cohens kappa

Från Registercentrum Västra Götaland

Kappametoden är en icke-parametrisk analysmetod anpassad för data på nominal- och ordinalskalenivå. Denna metod kan användas för att analysera överensstämmelse mellan två/flera bedömare.

Forsknings­plan för validitets­studie

Exempel från Svenska frakturregistret

För att kunna utvärdera hur korrekt klassificeringen av frakturer vid registrering i frakturregistret är, behöver man först komma fram till vad som är varje frakturs äkta klassifikation. Då klassificering av en fraktur är en bedömning utifrån röntgenbilder finns alltid viss skillnad mellan olika bedömares klassificering.

I litteraturen rekommenderas att man fastställer vad som är varje frakturs äkta klassifikation genom att låta en grupp erfarna ortopeder komma överens om en klassifikation för varje fraktur. Detta kallas för Gold standard-klassificering och används som ett sorts facit. Sedan kan klassificeringen vid registrering i registret jämföras med denna Gold standard eller facit.

Monitorerings­processen

Exempel från Swedeheart

Sju monitorer deltid med monitorering, varav en är samordnare. Det är tänkt att man ska hinna monitorera samtliga sjukhus inom 2 år. Vilka variabler som ska monitoreras bestäms av respektive arbetsgrupp.

Samordnaren förbereder monitoreringsunderlag för varje enhet, och sammanställer alla resultat. Det gör det också möjligt att göra en nationell sammanställning.

Kontroll av löpande års­produktion

Exempel från Svenska höftprotesregistret

Reoperationer kontrolleras löpande efter erhållande av journalkopia från reoperationen att sida som opereratas, operationsdatum och att alla protes­komponenter som använts vid operationer är inmatade. Om inte begärs komplett­ering från kliniken. Primäroperationer kontrolleras löpande enligt ovan samt efter årsavstämningen vad gäller proteskomponenter insatta vid primäroperationen. Kompletteringar begärs från kliniken.

Urvalsmetodik

Exempel på en delvis automatiserad procedur som baseras på urvalsmetodik

Epidemiologi och Registercentrum Syd (ERC Syd) har drivit ett projekt med syfte att underlätta och förbättra fastställandet av datakvalitet i kvalitetsregister. Under projektet har ERC Syd utvecklat en delvis automatiserad procedur som baseras på urvalsmetodik och som minimerar det nödvändiga manuella arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!