24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Cohens kappa

Beskrivning av Cohens kappa från Registercentrum Västra Götaland.

Metod

Kappametoden är en icke-parametrisk analysmetod anpassad för data på nominal- och ordinalskalenivå. Denna metod kan användas för att analysera överensstämmelse mellan två/flera bedömare.

Kappa (K)=(Pₐ-Pₑ)/(1-Pₑ)

där Pa är den relativa observerade överenstämmelsen mellan bedömare och Pe är den hypotetiska sannolikheten för slumpmässig överenstämmelse.

Vid fullkomlig överenskommelse mellan bedömare är K = 1. Vid fullkomlig avsaknad av överensstämmelse mellan bedömare är K = 0.

K kan tolkas som följande:

Kappametoden 

K-värdet

Grad av överensstämmelse

< 0.20

Dålig

0.21 - 0.40

Måttlig dålig

0.41 - 0.60

Måttlig bra

0.61 - 0.80

Bra

0.81 - 1.00

Mycket bra

 

Oftast är mängden data stor och det krävs mycket resurser för att gå igenom och validera alla fall. Därför behöver man en slumpmässigt vald population för att kunna skatta graden av överensstämmelse.

  1. Stickprovsberäkning görs genom följande formel n =1/(r²*(Pₐ-Pₑ)²)

    Där n är stickprovsstorleken, r är det relativa felet (eller andelen felklassificeringar som accepteras), Pₐ är ett mått på överensstämmelse mellan bedömare och Pₑ är ett mått på överensstämmelse av slump och kan beräknas som följande:

    Pₑ= 1/(# klasser,diagnoser,koder) då N är stor.

  2. Då Pₐ och r har bestämts så kan man stickprovsstorleken beräknas.

  3. Ett stickprov med n observationer väljs slumpmässigt för den aktuella diagnosen/skadan ur ett register under en bestämd period.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!