24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Fördröjning av inmatning

Fördröjning av inmatning, timeliness. Exempel från Nationella prostatacacerrregistret.

Bakgrund

I kvalitetssäkringssyfte är inrapporteringshastigheten av betydelse. Äldre, eftersläpande data riskerar att i ett förbättringsarbete snabbt att bli inaktuella och därmed av mindre värde.

Metod

Inrapporteringshastigheten har bedömts och följts via kontroller av diagnosdatum mot registreringstidpunkt i NPCR.

Resultat

Diagnosår 2009 rapporterades drygt 86 % av incidenta fall till kvalitetsregistret inom 12 månader. Det fanns uttalade regionala skillnader där inrapporteringen var snabbast i Norra regionen och långsammast i Stockholmsregionen.

Kommentar

Styrgruppens ambition att producera en årsapport i september året efter aktuellt diagnosår betyder att målet bör vara att minst 95 % av registreringarna kommit in till Regionalt cancercentrum inom 8 månader. Resultaten från Norra Regionen visar att detta är möjligt att uppnå. På nationell nivå låg motsvarande siffra för diagnosår 2009 på cirka 70 % vilket visar på behovet av fortsatt aktivitet som syftar till att stimulera snabb inrapportering av data via INCA.

Förbättrad datakvalitet, Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!