24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Forskningsplan för validitetsstudie

Exempel från Svenska frakturregistret.

Sedan 1 januari 2011 registreras alla underbensfrakturer som behandlas vid ortopeden SU i Svenska frakturregistret. Vid registrering klassificeras varje fraktur enligt ett frakturklassifikationssystem framtaget av den internationella organisationen AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosytäsefragen).

Detta görs oftast på akutmottagningen, av ortopeder med varierande erfarenhet och är en bedömning utifrån röntgenbilder. För att veta hur tillförlitliga data i registret är, är det viktigt att ta reda på hur korrekt klassificeringen vid registrering i frakturregistret är.

För att kunna utvärdera hur korrekt klassificeringen av frakturer vid registrering i frakturregistret är, behöver man först komma fram till vad som är varje frakturs äkta klassifikation. Då klassificering av en fraktur är en bedömning utifrån röntgenbilder finns alltid viss skillnad mellan olika bedömares klassificering.

I litteraturen rekommenderas att man fastställer vad som är varje frakturs äkta klassifikation genom att låta en grupp erfarna ortopeder komma överens om en klassifikation för varje fraktur. Detta kallas för Gold standard-klassificering och används som ett sorts facit. Sedan kan klassificeringen vid registrering i registret jämföras med denna Gold standard eller facit.

Frågeställningar

  • Hur korrekt är klassificeringen av underbensfrakturer vid registrering i Svenska frakturregistret?

  • Hur väl överensstämmer klassificeringen av underbensfrakturer mellan tre erfarna ortopeder?

  • Hur väl överensstämmer klassificeringen av underbensfrakturer när en ortoped klassificerar samma fraktur vid två tillfällen?

Metod

Statistiker gör en stickprovsberäkning för att skatta hur många fall av underbensfrakturer som behöver testas. Statistiker på Registercentrum randomiserar fram n fall av underbensfrakturer ur frakturregistret under en bestämd period.

Den ansvarige forskaren går igenom röntgenbilderna för de n randomiserade fallen och exporterar de avidentifierade röntgenbilderna från sjukhusets röntgenbild-granskningsprogram ”Webadapt” till en powerpointpresentation. Fallen erhåller löpnummer mellan 1 och n istället för personnummer.

Även i den ursprungliga listan med fall som randomiserats fram från svenska frakturregistret ersätts personuppgifterna med löpnummer. I all fortsatt analys löpnummer. En lista innehållandes både löpnummer (1-n) och personuppgifter förvaras inlåst på ortopeden, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal om man skulle behöva gå tillbaka och kontrollera något av fallen.

Den ansvarige forskaren presenterar fallen av avidentifierade röntgenbilder för tre erfarna ortopeder i ett seminarium. Dessa ortopeder klassificerar de förevisade underbensfrakturerna individuellt. Detta upprepas efter 1 månad.

Därefter utvärderas hur väl klassificeringen, gjord av de olika ortopederna, överensstämmer med varandra samt hur väl deras egna svar överensstämmer med sig själva från första tillfället till det andra.

Efter dessa två seminarier finns alltså sex svar för varje fall (tre ortopeder har svarat vid två tillfällen). I de fall där fyra av sex svar överensstämmer anses konsensus vara uppnådd och denna klassifikation definieras som Gold standard. I de fall där färre än fyra klassificeringar överensstämmer hålls en diskussion mellan de tre ortopederna för att uppnå konsensus och fastställa Gold standard. På så sätt definieras Gold standard för samtliga fall.

Slutligen testas hur väl den ursprungliga klassificeringen vid registreringen i Svenska frakturregistret överensstämmer med Gold standard och på så sätt erhålls information om kvaliteten på klassificeringarna i Svenska frakturregistret.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!