24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Kontroll av löpande årsproduktion

Hur går kontroll/validering till avseende löpande års­produktion? Exempel från Svenska höftprotesregistret.

Reoperationer kontrolleras löpande efter erhållande av journalkopia från reoperationen att sida som opereratas, operationsdatum och att alla protes­komponenter som använts vid operationer är inmatade. Om inte begärs komplett­ering från kliniken.

Primäroperationer kontrolleras löpande enligt ovan samt efter årsavstämningen vad gäller proteskomponenter insatta vid primäroperationen. Kompletteringar begärs från kliniken.

Hur går monotorer­ingen till?

Svenska Höftprotesregistret (SHPR) erhåller begäran om monitorering från klinik enligt brevmall godkänd av jurist på kansliet för Nationella Kvalitetsregister. Efter att brevet kommit skickar SHPR brev till kliniken med kravspecifikation på fil med data som önskas före monitoreringen, om detta är möjligt att skicka för kliniken.

Databasen bör innehålla följande uppgifter på patienter under föregående verksamhetsår (år som är bearbetat och dokumenterat i senaste årsrapport) med primär totalprotes och primär halvprotes samt reoperation efter totalprotes och halvprotes:

 • Personnummer (helst tolv siffror med bindestreck)
 • Operationsdatum
 • Diagnosnummer med ICD10-koder
 • Sida (om det finns)
 • Operationerna ska anges med KVÅ-koder NF* och QD* = sökningen bör göras på alla NF* och Q

SHPR:s koordinatorer - xxxx, pnr xxx, xxxx, pnr xxxxx, xxxxx, pnr xxxx - behöver även lösenord för tillgång till de system respektive klinik har av:

 • Datajournal
 • Operationsplaneringssystem
 • Patientadministrativt system
 • ”Exportprogram” till PAR (Socialstyrelsens Patientregister)

Urval
Endast år som är klart i årsrapporten, gäller både totalproteser och halvproteser.

Mål
Att alla primäroperationer och reoperationer är registrerade och att de är korrekt registrerade att dokumentera logistiken på kliniken vad gäller rapporteringen till SHPR.

1. Databas ur operations­planerings­system

SHPR erhåller klinikens databas ur operationsplaneringssystem innehållande:

Totalproteser: Primäroperationer och reoperationer.

Halvproteser: Primäroperationer och reoperationer.
Samkörning görs mot SHPR:s databaser på hemmaplan och kontroll görs om några operationer missats

2. Primär­operationer total­protes samt halv­protes

Registrets koordinatorer besöker kliniken och kontrollerar följande:

 • Operationsdatum
 • Sida
 • Diagnos i operationsberättelse och epikris
 • KVÅ-kod
 • Eventuella reoperationer efter primäroperation som ej rapporterats

Går igenom alla månader noggrant – både i datajournalen samt ”Exportprogrammet till PAR”.

3. Reopera­tioner total­protes samt halv­protes

Registrets koordinatorer besöker kliniken och kontrollerar följande:

 • Att de diagnoskoder som används vid reoperationer är korrekta
 • Patient som får träff på KVÅ-kod vid reoperation som ej är med måste kontrolleras extra i journalen!

4. Övrigt

 • Lista vilka KVÅ-koder som kliniken använt för sina reoperationer för kontroll om alla finns med i kodlistan i årsrapporten.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!