24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Variabler

Kvalitetsregister förändras i regel över tid. Det tillkommer nya variabler samtidigt som andra variabler utgår. Definitioner på befintliga variabler kan ändras (till exempel diagnoskoder). Detta är fullt naturligt och är oundvikligt i de flesta fall.

Gemensamt för alla ändringar är att de måste dokumenteras och sparas på sådant sätt att de är lätt att hitta igen. Alla register bör föra ”loggbok” som beskriver ändringen: när den görs och av vem, samt anledningen till ändringen.

Ändringar av följande behöver åtminstone dokumenteras:

  • inklusions- eller exklusionskriterier
  • definition eller format av en variabel
  • nytt alternativ för en flervalsvariabel
  • ett alternativ för en flervalsvariabel slutar gälla
  • en variabel slutar gälla
  • en ny variabel läggs till
  • en beräknad variabel ändrar sin definition eller beräkningsgrund
  • införande av logiska kontroller
  • insamlingssätt (till exempel från frågeformulär till journalfångst av uppgifter)
  • it-plattformsbyte.

Dokumentationen bör vara lättillgänglig för alla.

Vid skapande och ändringar av variabler

Vad kännetecknar en bra variabel? En variabels användbarhet kan bedömas ut ett antal olika perspektiv. Man ska komma ihåg i samband med att skapar en ny variabel alternativt förändrar en befintlig, det är enklare att validera en ”bra” variabel.

En enkel grundregel är att beakta en tänkbar variabel utifrån akronymen VESPA:

V – Validerbar, variabelvärden är sanna för registerpopulationen

E – Exakt, variabelvärden med hög precision

S – Sensitiv för förändring, känslig för att mäta/fånga en förändring

P – Praktisk att använda

A – Användbar för att genomföra förändring

Variablers livslängd och spårbarhet

Definitionen av variabler och variabelvärdenas betydelse kan förändras över tid, till exempel när man byter analysmetod på ett kem.lab.

Variablers användbarhet i uppföljning och jämförelser

För att kunna jämföra med andra register eller samköra med annat register så måste nyckelvariabler vara definierade på samma sätt (till exempel tobaksvanor).

Tillgängliga resurser för val av variabler

Idag finns det ett antal olika användbara källor att gå till för att välja nya eller förbättrade variabler. Några av dessa är Snomed CT, Termbanken, nationella riktlinjer och professionernas behandlingsriktlinjer. Flera journalsystem har också sökord som kan användas som variabler.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!