24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Vårddokumentation

I en rapport från Nationella Kvalitetsregister tas frågeställningar kring överföring av information mellan vårddokumentationssystem upp

Enligt Karin Christensson, chef vid kansliet för Nationella Kvalitetsregister, uppkom behovet att undersöka frågan efter att ett kvalitetsregister ansökt om sanktionering av kvalitetsregistersatsningen för sin lösning för dataöverföring. Det här är något som även Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting tycker bör undersökas vidare.

– Att bidra till smartare administration och mer automatiserad informationsöverföring är högt prioriterat. Detta är ett initiativ vi kan behöva titta närmare på under 2016, säger han.

Bakgrund

Att minimera dagens dubbeldokumentation till kvalitetsregister är högprioriterat. För kvalitetsregistersatsningen finns mål som avser att möta detta behov varav ett är en bättre samordning av it och informatik. För att omsätta målet till handling har ett nationellt program för datainsamling upprättats (NPDi), med mål om bättre samordning och minskat dubbelarbete i datainsamling till register. Strategin tillämpar nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur.

Ett Nationellt Kvalitetsregister inom klinisk gynekologi har ett slags registerapplikation, ett specialiserat vårddokumentationssystem. Här har gynekologins dokumentationssystem en direkt koppling till mottagande huvudjournal. Detta är värdeskapande och minimerar dubbelarbete i det kliniska arbetet för den enskilda specialiteten i patientmötet.

Efter att registret ansökt om att dess lösning för sammankoppling mellan vårddokumentationssystem skulle lyftas in i och sanktioneras av kvalitetsregistersatsningen, har en rapport tagits fram.

Syfte och mål

Rapportens syfte och mål är att utreda frågeställningar avseende behov av överföring av information mellan vårddokumentationssystem och ta fram ett underlag avseende framtida riktning för informationsutbyte mellan journalsystem, specialistsystem och register.

Inte sällan uppstår specialiserade vårddokumentationssystem utifrån expertkunskap från kvalitetsregister. Inom berört specialistområde har applikationer tagits fram för att stödja kliniska situationer vid vård av enskild patient. Dessa blir skräddarsydda verktyg i den specifika vårdsituationen och dess avgränsade vårdprocess.

Detta är lovvärt, men kan samtidigt innebära ett slags inlåsning av informationen. Det innebär att informationen endast är tillgänglig för dem som har tillgång till det specialiserade vårddokumentationssystemet.

Onödig dubbeldokumentation och dubbelarbete kan uppstå då redan befintlig information inte är tillgänglig i andra system. Utöver risk för mindre kompletta underlag för beslut finns även ett tekniskt arbete med att förvalta och säkerställa att alla tekniska kopplingar fungerar som de ska.

Sammantaget kan konstateras att det, trots dess lovvärda stöd som specialiserade vårddokumentationssystem innebär i den kliniska vardagen, har blivit tydligt att den pågående kvalitetsregistersatsningen inte syftar till att utveckla stöd för informationsutbyte mellan olika vårddokumentationssystem.

Rekommendation

Rapporten rekommenderar att en fördjupad förstudie kring hur specialiserade vårddokumentationssystem kan integreras med huvudmännens it-miljöer på ett sätt som undviker tidigare nämnda inlåsningseffekter.

Denna kan även omfatta att testa den teknik som tagits fram för insamling av information till kvalitetsregister. En övergripande slutsats är att det finns ett stort behov av informationsutbyte men att detta samtidigt inte ligger inom ramen för satsningen för Nationella Kvalitetsregister då det handlar om informationsutbyte mellan journalsystem och inte mellan journalsystem och register.

Fortsatt arbete utifrån det identifierade behovet med intressenter utanför satsningen är initierat. Oberoende av vilket vägval som görs avseende implementation och bredare tillämpning av framtagen teknik är detta ytterst en fråga för regioner och respektive landstings.

Beslutsgruppen och styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har tagit del av rapporten. Ett internt arbete initieras nu på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sammanfattning av rapporten Informationsutbyte mellan vårddokumentationssystem (PDF, nytt fönster)

Rapport: Informationsutbyte mellan vårddokumentationssystem (PDF, nytt fönster)

Nationella programmet för datainsamling, NPDi

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!