19 juni 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Goda exempel, förbättringar med kvalitetsregister

Här kan du läsa om förbättringar för patienter och nya forskningsresultat som uppnås med hjälp av kvalitetsregister.

 • Ensamboende med alzheimer får färre undersökningar och mindre behandling

  Ny forskning på data från Svenska demensregistret (SveDem) visar att ensamboende patienter varken undersöks eller ges bromsmediciner i lika hög grad som sammanboende. Dessutom får de oftare antidepressiva läkemedel.
 • Bättre behandling efter hjärtinfarkt kan ge 500 extra år

  Chansen att överleva efter en hjärtinfarkt ökar om blodfetterna hålls på låg nivå. En ny studie på data från kvalitetsregistret SEPHIA visar att om patienternas blodfettsnivåer når uppsatta mål under en tioårsperiod kan det ge upp till 500 extra levnadsår.
 • Stor överdödlighet bland patienter med lårbensbrott

  En ny studie med data från Svenska Höftprotesregistret visar att personer som bryter lårbenshalsen och får en höftprotes insatt är en mycket skör patientgrupp. Dödligheten är avsevärt högre än i en kontrollgrupp ur den övriga befolkningen.
 • Itembanker kan göra framtidens datainsamling enklare

  Snart blir det möjligt för svenska kvalitetsregister att använda en ny typ av elektroniska frågeformulär för att fånga patienternas upplevelse av sjukdom och hälsa. Itembanking är på intåg i registervärlden.
 • Arbetet med att förebygga livmoderhalscancer går framåt

  Flera landsting har under senare år lyckats få en högre andel kvinnor att lämna cellprov i syfte att förebygga livmoderhalscancer. Uppryckningen har skett sedan Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention började publicera data där landstingen/regionerna jämförs med varandra.
 • Kvalitetsregisterstatistik på patientförenings hemsida

  Riksät, nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, och patientföreningen Frisk & Fri har ett vinnande samarbete. Sedan i våras presenterar Riksät färsk statistik på patientföreningens hemsida.
 • Tydligt förbättrad användning av ECT

  I nya siffror från Kvalitetsregister ECT kan man hos flera landsting se tydliga förbättringar i användningen av elektrokonvulsiv behandling, ECT, vid depression. Det gäller bland annat Landstinget Västmanland som har jobbat aktivt med att förbättra sina resultat. Det har gjort tydlig skillnad, på tre år har de gått från 15,5 till 75 procent i andel depressionsskattade efter ECT.
 • Högre ålder hos mamman mindre problem vid IVF

  Högre ålder hos mamman är inte en lika uttalad riskfaktor vid assisterad befruktning som vid spontan. Detta visar en ny nordisk kvalitetsregisterstudie. 40 000 graviditeter efter assisterad befruktning och 260 000 spontana graviditeter ingick i studien.
 • Rekommenderat blodtrycksmål vid diabetes ifrågasätts

  Socialstyrelsen höjde nyligen den rekommenderade blodtrycksgränsen för patienter med diabetes. Detta kan leda till att fler patienter drabbas av stroke eller hjärtinfarkt, visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin. Den nya studien är världens hittills största i ämnet och baseras på data från Nationella Diabetesregistret.
 • Kvalitetsregisterforskningens status har höjts

  Observationsstudier kallas en typ av vetenskapliga studier som ofta görs med kvalitetsregisterdata. Kraftfullare datorer och förfinade statistiska metoder har gjort att observationsstudierna under det senaste decenniet har blivit mer tillförlitliga. Deras status har höjts hos de mest ansedda medicinska tidskrifterna.
 • Register hjälper vården ligga steget före influensan

  När svininfluensan bröt ut 2009 var ett av de största samhällshoten bristen på intensivvårdsplatser. För att stå redo inför framtida influensautbrott startade Svenska Intensivvårdsregistret och dåvarande Smittskyddsinstitutet projektet SIRI. Det hjälper sjukhusen att sätta in rätt resurser i tid.
 • Registersamarbete ger goda resultat vid testikelcancer

  Alla patienter i Sverige och Norge med testikelcancer får likvärdig behandling och överlevnaden är högst i världen. Ett svensk-norskt kvalitetsregistersamarbete sedan 35 år har haft stor betydelse för detta. Man har skapat vårdprogram som förnyats i omgångar baserade på registerdata.
 • Stora ojämlikheter i vården vid sömnapné

  Ojämlikheterna i landet är stora när det gäller väntetider till utredning av sömnapné, andningsuppehåll i sömnen. Det finns också oväntat stora skillnader mellan könen avseende väntetider, samsjuklighet och behandling visar ny statistik från Svenska Sömnapnéregistret, SESAR.
 • Var femte strokepatient vårdas på fel avdelning

  – Den enskilt viktigaste kvalitetsbristen i dagens strokesjukvård är den stora andelen som inte får vård på strokeenhet som första vårdform. Var femte patient ligger på fel avdelning i det kritiska första skedet. Det är oacceptabelt.
 • Den svenska barndiabetesvården har blivit mer jämlik

  Svenska barn och ungdomar med diabetes får allt lägre blodsockervärden, vilket minskar risken för både akuta komplikationer och långtidskomplikationer.
 • Minskad litium­förskrivning risk för bipolära patienter

  Litiumförskrivningen till patienter med bipolär sjukdom har sjunkit under en följd av år. Istället har användningen ökat av preparaten lamotrigin och quetiapin som till skillnad från litium aktivt marknadsfördes under perioden.
 • Röda telefonen förbättrar prognosen vid blåscancer

  Data från Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer visade att tiden mellan symtom och diagnosticerad blåscancer var lång.
 • Sjukskrivning vid artros varierar stort mellan landstingen

  Variationerna är stora mellan landstingen när det gäller självrapporterad sjukskrivning vid knä- och höftartros. Det visar ny statistik från det Nationella Kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros.
 • Nytt smart sätt att identifiera allvarliga vårdskador

  Vårdskador i samband med gynekologisk operation hamnar, som inom de flesta specialiteter, ofta under radarn. Men nu har kvalitetsregistret Gynop utvecklat en ny, smart metod som identifierar patienter med en misstänkt vårdskada. Klinikerna uppmärksammas automatiskt, vilket ger dem möjlighet att förbättra sina rutiner.
 • Kolorektalcancerregistret bidrar till ökad överlevnad

  Från 1995 till 2012 förbättrades överlevnaden för patienter med ändtarmscancer i Sverige från 56,9 procent till 61,7 procent. Det är resultat i absolut världsklass.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!