29 november 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Itembanker kan göra framtidens datainsamling enklare

Snart blir det möjligt för svenska kvalitetsregister att använda en ny typ av elektroniska frågeformulär för att fånga patienternas upplevelse av sjukdom och hälsa. Itembanking är på intåg i registervärlden.

Porträtt av Evalill Nilsson.

Evalill Nilsson, QRC Stockholm.

Itembanker är databaser som innehåller en stor mängd enkätfrågor. Med hjälp av datorprogram skräddarsys enkäterna för varje enskild individ. Inom utbildningsvetenskapen har metoden funnits länge. Nästa år kan den börja användas av kvalitetsregister för att mäta upplevelse av sjukdom och hälsa.

– Det är ett nytt och modernt sätt att inhämta information. Patienterna behöver inte svara på en enda irrelevant enkätfråga, man tröttar inte ut och belastar dem i onödan, vilket är en stor fördel, menar Evalill Nilsson, QRC Stockholm, projektledare för implementering av nationella itembanker.

Hög precision trots färre frågor till patienten

Itembanker för patientrapporterade mått, som till exempel smärta, fysisk funktion och depression, kan innehålla flera hundra frågor som passar alla patienter oavsett hälsonivå. Patienten svarar inte på alla utan får anpassade frågor utifrån hur den svarat på de föregående. Mätprecisionen är högre än vid traditionella enkäter.

– Det stora antalet frågor i banken gör det möjligt att täcka in hela hälsospektrat samtidigt som man kan gå på djupet just där patienten befinner sig. Man får en bättre uppfattning om patientens egentliga problem och mer detaljerad information om den specifika hälsonivån, trots att patienten besvarar färre frågor, berättar Evalill Nilsson.

En itembank blir inte omodern utan kan uppdateras med nya frågor utan att jämförbarheten förändras. Den är heller inte lika känslig för svarsbortfall; oavsett vilka och hur många frågor varje patient besvarar kan alla svar alltid jämföras. Detta underlättar både nationella- och diagnosöverskridande jämförelser.

Svenska itembanker under nästa år

I USA har man under många år bedrivit ett utvecklingsarbete för att skapa fritt tillgängliga itembanker för patientrapporterade mått både för barn och vuxna. I Sverige kan vi ha de första itembankerna för patientrapporterade mått på plats under 2017.

– Vi översätter och testar just nu ett urval av itembanker från det amerikanska itembanksystemet Promis. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram den tekniska arkitekturen för de svenska itembankerna. Vår förhoppning är en nationell lösning via 1177, liksom den för andra patientrapporterade mått. Alla kvalitetsregister med koppling till 1177 får då tillgång till itembankerna. Det ger goda möjligheter till olika typer av jämförelser och att säkerställa kvaliteten, avslutar Evalill Nilsson.

Eva Fohlstedt
Kommunikatör, QRC Stockholm

PROMIS – Patient-Reported Outcomes Measurement Information System, ett omfattande amerikanskt itembanksystem inom hälsoområdet som initierats och finansierats av National Institute of Health. Innefattar hittills över 60 olika itembanker, och kontinuerligt utvecklingsarbete pågår.

CAT – Computerized Adaptive Testing, tekniken som används när ett datorprogram väljer frågor utifrån föregående svar.

IRT – En itembank är uppbyggd med hjälp av Item Respons Theory-metodik som innebär att varje fråga kan värderas separat. Metoden utgör grunden för att CAT-teknik ska kunna tillämpas.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!